28.02.2022 Starost: 1 let

OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE VLAGANJ V JAVNO IN SKUPNO TURISTIČNO INFRASTRUKTURO IN NARAVNE ZNAMENITOSTI V TURISTIČNIH DESTINACIJAH

Ljubljana, 28. 2. 2022 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 25. 2. 2022 v Uradnem listu RS, št. 26/2022 objavilo »Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah«. Iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost je za razpis predvidoma na voljo 10 mio eur. Roka za oddajo vlog sta 20. 4. 2022 in 20. 9. 2022.


Namen javnega razpisa je krepitev trajnostnega razvoja javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah, dvig kakovosti in s tem konkurenčnosti destinacij in njenih deležnikov, višja kakovost doživetij turistov, dvig dodane vrednosti v turizmu ter izboljšanje kakovosti bivanja domačega prebivalstva in sprejemljivost turizma za lokalno okolje in vključenost domačega prebivalstva v koristi od turizma.

Cilji javnega
razpisa so:

 • trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture z vlaganji v obnovo in izgradnjo javne turistične infrastrukture,
 • izboljšanje funkcionalnosti, varnosti in kakovosti javne turistične infrastrukture ter dviga kakovosti storitev in doživetij turistov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vlaganj v izgradnjo, obnovo ali širitev javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah, kamor sodijo vlaganja v (tudi na ali ob):

 • urbane parke in druge zelene javne površine v poselitvenih območjih in zelene javne površine na poselitvenih in neposelitvenih območjih,
 • plaže in obale morja, rek, jezer, ribnikov in drugih vodnih površin,
 • drugo naravno dediščino, valorizirano v turizmu,
 • turistične znamenitosti,
 • dostopne poti do turističnih znamenitosti,
 • parkirne površine v bližini dostopnih poti in turističnih znamenitosti, vključno s sanitarijami in drugo podporno turistično infrastrukturo na ali ob parkirnih površinah (npr. prostori za shranjevanje, garderobe),
 • označevalne table in druge oznake za označevanje turističnih znamenitosti,
 • sprehajalne poti, tematske poti, planinske poti,
 • razgledne površine, tematske ogledne površine, površine za oddih, rekreacijo in igro, informativne in označevalne površine na mejah varovanih ali zavarovanih območij ali v poselitvenih območjih znotraj njih,
 • javni pitniki vode in vodnjaki naravne vode,
 • druge javne površine v turističnih destinacijah, ki so pretežno povezane s turizmom.

Predmet sofinanciranja bodo zgolj vlaganja, ki:

 • so neposredno povezana s turizmom, kar pomeni, da bodo to infrastrukturo uporabljali pretežno turisti ter bo imela vpliv na višjo raven kakovosti doživetja turistov in s tem doseganje višjega cenovnega pozicioniranja vseh turističnih ponudnikov, ki delujejo v teh destinacijah.
 • bodo glede na naravo projektov usmerjena v okoljsko učinkovite in zeleno naravnane rešitve ter nadgrajena s sodobnimi digitalnimi orodij in rešitvami, ki bodo zagotavljala visoko kakovostno uporabniško izkušnjo.

Ciljne skupine so prvenstveno turisti (domači in tuji) ter tudi lokalne skupnosti, civilno društvene organizacije (društva in zveze društev), državljani, gospodarski subjekti, ostali deležniki s področja turizma na območju vodilnih destinacij.

Na razpis se lahko prijavijo:

 • lokalne skupnosti, ki delujejo na območju vodilnih turističnih destinacij ali imajo po podatkih SURS izvedenih vsaj 5.000 prihodov turistov letno,
 • javni zavodi, ki delujejo na področju turizma in so ustanovljeni s strani lokalnih skupnosti, ali javni zavodi za upravljanje zavarovanih območij, ki jih je ustanovila država in, ki na podlagi predpisa ali po pooblastilu Ministrstva za okolje in prostor vlagajo v infrastrukturo za obiskovanje naravnih vrednot ter delujejo tudi na področju turizma – oboji zgolj v primeru, ko delujejo na območju vodilnih turističnih destinacij ali na območju občin, ki imajo po podatkih SURS izvedenih vsaj 5.000 prihodov turistov letno;
 • zveze društev, ki delujejo na področju turizma in imajo to opredeljeno v svojih ustanovnih aktih ter za svoje člane in javno dobrobit urejajo javno turistično infrastrukturo, vendar zgolj za vlaganja v planinske in tematske poti.

Upravičeni stroški so:

 • Gradnja in oprema;
 • Stroški tržnega komuniciranja in informiranja ciljnih javnosti;
 • Stroški izdelave projektne dokumentacije in pridobitve ekoloških znakov.

Davek na dodano vrednost in ostali stroški ki niso navedeni kot upravičen strošek, so neupravičeni stroški. Tudi nakup rabljene opreme ni upravičen strošek.

Upravičeni stroški se sofinancirajo na podlagi dejansko nastalih in plačanih stroškov, katerih nastanek upravičenec dokazuje s predložitvijo računov in dokazil o njihovem plačilu ter s spremljajočo dokumentacijo (dokazila o izboru ponudnikov, dokazila o izvedbi projekta).

Višina sofinanciranja lahko znaša do največ 60 % vrednosti upravičenih stroškov. Najnižja višina pomoči v okviru tega javnega razpisa znaša 10.000 eur in najvišja višina pomoči 2.000.0000 eur.

Roka za oddajo vlog sta dva, in sicer:

 • 20. 4. 2022;
 • 20. 9. 2022 (izveden le v primeru, da sredstva v okviru prvega roka ne bodo porabljena).

Javni razpis je na voljo TU.

Dodatne informacije
v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt(at)gov.si.

* * *


< V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA "PODPORA INOVATIVNIM EKOSISTEMOM EKONOMSKO-POSLOVNE INFRASTRUKTURE" NA VOLJO 18 MIO EUR