15.04.2022 Starost: 343 dni

OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE TURISTIČNE PONUDBE

Ljubljana, 15. 4. 2022 - Javna agencija RS za trženje in promocijo turizma je v Uradnem listu RS, št. 52/2022, ki je izšel 15. 4. 2022, objavila Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 1.200.000,00 evrov. Roka za oddajo vlog sta dva, in sicer 11. 5. 2022 ter 6. 6. 2022.


Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe in spodbujanju digitalne preobrazbe vodilnih destinacij.

Cilji javnega razpisa
so:

 • izboljšanje in krepitev sodobne digitalne promocije slovenskega turizma in spodbujanje digitalne preobrazbe vodilnih destinacij,
 • intenziviranje podpornih aktivnosti promocije za predstavitev in prepoznavnost novih in obstoječih produktov turističnih vodilnih destinacij, s ciljem poenotene promocijske komunikacije pod blagovno znamko I feel Slovenia,
 • usmerjena promocija trajnostno naravnane turistične ponudbe vodilnih destinacij,
 • osredotočenost na ciljne produktne segmente, ciljne skupine zahtevnejših, t. i. »High Value« turistov ter usmerjenost na domači in tuje trge,
 • nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov in prizadevanja za njihov ponoven obisk.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sledečih aktivnosti:

 • oglaševanja vodilnih destinacij v »off-line« in »on-line« medijih,
 • upravljanje digitalnih komunikacijskih kanalov ter priprava vsebin za komunikacijske kanale in vsebin za medijski zakup,
 • razvoj, nakup in implementacija novih naprednih tehnoloških rešitev ali nadgradnja obstoječih tehnoloških rešitev,
 • uporaba licenc za vzpostavitev ali delovanje naprednih digitalnih rešitev,
 • priprava in organizacija študijskih potovanj,
 • priprava, oblikovanje in izvedba projektov z vplivneži,
 • priprava, oblikovanje in distribucija lastnih spletnih webinarjev ali drugih virtualnih predstavitev,
 • priprava, organizacija in izvedba izobraževanj s področja razvoja in promocije trajnostnih in digitalnih vsebin za ponudnike v vodilni destinaciji.

Upravičenci do sredstev financiranja so organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij, izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij podporo (lokalnih) destinacijskih organizacij oziroma občin na območju opredeljene vodilne destinacije. Upravičenec ima lahko obliko:

 • zasebnega zavoda,
 • javnega zavoda,
 • javnega gospodarskega zavoda,
 • občine (v primeru, ko je vodilna destinacija zgolj ena občina in aktivno izvaja naloge nosilca/upravljanja turizma v vodilni destinaciji),
 • lokalne turistične organizacije,
 • druge neprofitne organizacije, ki delujejo na področju turizma.

Na območju ene vodilne destinacije bo sofinanciranje lahko odobreno zgolj eni organizaciji.

Upravičenci lahko uveljavljajo upravičene stroške, ki so nastali od 1. 1. 2022 do vključno 15. 11. 2022.


Roka za oddajo vlog sta dva
, in sicer 11. 5. 2022, do 24. ure in 6. 6. 2022, do 24. ure.

Dodatne informacije
v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so dosegljive zgolj na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov razpisi(at)slovenia.info ali po pošti, na sedež STO. Zaželen je pripis v predmet zadeve sporočila: »JR vodilne destinacije 2022«.

* * *


< NA PODLAGI NOO OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA INVESTICIJE IZGRADNJE IN PRENOVE JAVNIH NAJEMNIH STANOVANJ