08.08.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH ZA KONKURENČNOST IN ZAPOSLJIVOST ZA OBDOBJE 2008-2010

Ljubljana, 8. 8. 2008 – Iz Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko so sporočili, da je Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije danes v Uradnem listu RS objavil javni razpis za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost za obdobje 2008-2010.


 

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je, dne 31. 7. 2008, v vlogi organa upravljanja odobrila program »Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost«. Posredniško telo je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, upravičenec, ki program izvaja, pa je Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

 

Namen programa je povečanje zaposljivosti z dvigom izobrazbenega nivoja, usposobljenosti in temeljnih veščin za zaposlene, in sicer po eni strani za najvišje izobražen oziroma. ključen kader za zagotavljanje konkurenčnosti v gospodarstvu, po drugi strani pa za ciljne skupine, ki jim grozi izguba zaposlitve.

Program, ki je delno sofinanciran s strani EU, natančneje Evropskega socialnega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, prednostne usmeritve 1.2.: Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost. Evropski del sredstev predstavlja 85 odstotkov vrednosti projekta ali 6.800.000 EUR, nacionalni del 15 odstotkov ali 1.200.000 EUR.

 

Skupna višina predvidenih sredstev, do katere se sofinancirajo upravičeni stroški izvajanja programa znaša 8.000.000 EUR, od tega:

- 2.400.000,00 EUR za leto 2009

- 3.500.000,00 EUR za leto 2010

- 2.100.000 EUR za leto 2011

 

Vlagatelji lahko kandidirajo za sofinanciranje programov, katerih začetek je med 1. 9. 2008 in 30. 9. 2010. Rok za zaključek izvajanja aktivnosti je 30. 9. 2010. Upravičeni stroški programa so stroški, ki so nastali od datuma izdaje sklepa o odločitvi glede dodelitve sredstev in do datuma zaključka izvajanja programa.

Zainteresirani lahko več informacij pridobijo na spletni strani Javnega sklada za razvoj in štipendiranje: www.sklad-kadri.si.

 

* * *


< ZAKLJUČEK JAVNEGA RAZPISA ZA IZBOR OPERACIJ ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V JAVNO ŠPORTNO-REKREACIJSKO INFRASTRUKTURO