27.12.2022 Starost: 87 dni

OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ENERGETSKE PRENOVE VEČSTANOVANJSKIH STAVB V JAVNI LASTI

Ljubljana, 27. 12. 2022 - Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS, št. 161/2022, ki je izšel 23. 12. 2022, objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (NOO_VSSVJL_2022). V okviru razpisa bo v letih 2023, 2024 in 2025 na razpolagi 5.000.000,00 evrov nepovratnih sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.


Predmet sofinanciranja so projekti celovite energetske prenove večstanovanjskih stavb3 v (so)lasti javnih stanovanjskih skladov, katerih ustanovitelj je/so občina/občine ali Republika Slovenija in ki so pravne osebe javnega prava.

Upravičeni stroški
bodo sofinancirani največ do višine 250,00 evrov/m2 neto tlorisne površine stavbe/stavb oziroma delov stavbe/stavb, ki je/so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu.

Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno z veljavno gradbeno zakonodajo. Vlagatelj mora izkazati, da je za projekt izdelana projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI). Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in presoja vplivov na okolje se izdelata, če je to zahtevano po trenutno veljavni gradbeni oziroma okoljski zakonodaji. V primeru da stavbe, ki so predmet projekta, potrebujejo tudi statično/protipotresno prenovo, je potrebno v okviru projekta, torej vzporedno z energetsko prenovo, izvesti tudi statično ter protipotresno prenovo in predmetne rešitve upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije.

Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oz. do naslednjih rokov:

  • 13. 3. 2023,
  • 22. 5. 2023,
  • 18. 9. 2023,
  • 11. 3. 2024,
  • 20. 5. 2024,
  • 18. 11. 2024.

Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva: http://www.energetika-portal.si in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

* * *


< NA MDDSZ PRIPRAVLJEN RAZPIS ZA PODROČJE INSTITUCIONALNEGA VARSTVA