05.09.2016 Starost: 6 let

OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ENERGETSKE PRENOVE STAVB V LASTI OBČIN

Ljubljana, 5. 9. 2016 - Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020.


Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu javnega razpisa.

 

Vlagatelji za prijavo operacij so občine. 


 Za izvedbo operacij energetskih prenov stavb v lasti občin po tem javnem razpisu je na voljo približno 10,6 milijonov evrov nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020, ki bo na razpolago za črpanje v letih 2017 in 2018. Posamezna operacija mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2018.
 
Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 12. 12. 2016. Morebitni dodatni roki za oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani ministrstva najmanj 45 dni pred prvim dodatno predvidenim datumom oddaje vloge. 

 

Vloge se predložijo na predpisanih obrazcih po pošti na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, oziroma osebno v glavno pisarno ministrstva vsak delovni dan med 9:00 in 15:30 uro (v petek do 14:30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog.
 
O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom minister za infrastrukturo. Podrobnejše informacije so razvidne iz polnega besedila javnega razpisa.

 

Več informacij je dostopnih tukaj.

 

 


< USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE PRIPOROČIL ZA UREDITEV SISTEMA NUSZ