06.11.2017 Starost: 349 dni

OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJ IN IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNE AKTIVACIJE

Ljubljana, 6. 11. 2017 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije«, ki ga je objavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Za razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije je v okviru tega razpisa na voljo 1,953 milijona evrov. V programe bo vključenih 630 oseb.


 

 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije ter povezovanje z ostalimi programi na področju socialne aktivacije, socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi.

 

Razpisani programi socialne aktivacije bodo zagotavljali socialne spretnosti in znanja osebam iz ciljnih skupin, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje socialnih problematik ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela.

Ključni cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo razvili in izvajali programe socialne aktivacije ter s svojimi ukrepi in aktivnostmi na celovit način prispevali k reševanju problema socialne izključenosti in tveganja revščine za osebe iz ciljnih skupin.

Projekti se bodo glede na sklop prijave na javni razpis izvajali tako na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS) kot na območju kohezijske regije Zahodna Slovenija (KRZS) in sicer se predvideva, da se bo predvidoma 13 projektov izvajalo v KRVS ter 8 projektov v KRZS. Trajanje 1 (enega) programa socialne aktivacije, v katerega mora prijavitelj vključiti 15 oseb iz ciljnih skupin, je 6 (šest) mesecev. Vsak prijavitelj bo moral v okviru sofinanciranega projekta izvesti 2 (dva) programa socialne aktivacije.
 

Aktivnosti projekta bodo sofinancirane iz sredstev Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in proračuna Republike Slovenije. Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev znaša 1.953.000,00 EUR

Rok za oddajo vlog je 11. 12. 2017.

 

* * *


< KOHEZIJSKE NOVICE MESECA OKTOBRA