21.06.2010 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

OBJAVA JAVNIH RAZPISOV OBNOVA IN RAZVOJ VASI TER OHRANJANJE IN IZBOLJŠEVANJE DEDIŠČINE PODEŽELJA IZ 3. OSI PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2007 - 2013

Ljubljana, 21. 6. 2010 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 18. 6. 2010 v Uradnem listu RS objavilo javna razpisa, katerih namen je izboljšanje kakovosti življenja na podeželju ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Objavljena sta javna razpisa iz 3. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013 za ukrepa Obnova in razvoj vasi v višini 15 mio EUR in Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja v višini 8 mio EUR.Ukrep 322 - Obnova in razvoj vasi

Cilj ukrepa je prispevati k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih območjih.

Sklopi podpor so:
Urejanje površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih

Predmet podpore je ureditev prireditvene površine v naseljih za kulturne, športne in druge javne namene, vključno z vaškim otroškim igriščem ter rekreacijsko potjo prilagojeno mladim družinam in starejšim. Za športne namene se podpre ena površina, ki je namenjena športu in/ali drugim namenom. Površina mora biti prosto dostopna.


Urejanje vaških jeder
Predmet podpore je komunalna in prometna infrastruktura vaških in trških središč, prenova fasad (zunanjih ometov) ter ureditev prostorov za trženje lokalnih pridelkov in izdelkov ter postavitev urbane opreme (kot so klopi, ograje, izveski in table). Prostor mora biti z naložbo celostno urejen in skladen z lokalnim okoljem.


Urejanje infrastrukture in povezav v naseljih
Predmet podpore je komunalna in prometna infrastruktura, ki zagotavlja varnost prebivalcem in obiskovalcem, kot so ureditev pločnikov, parkirišč, avtobusnih postajališč, javne razsvetljave, dohodnih poti, kolesarskih poti. Predmet podpore je tudi infrastruktura za otroke in mamice ter starejše kot so pločniki z dostopom za voziček, varnostne ograje, poti prilagojene ljudem s posebnimi potrebami in starejše. Prostor mora biti z naložbo celostno urejen in skladen z lokalnim okoljem.


Obnavljanje in izgradnja večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva na podeželju


Predmet podpore je obnova, izgradnja in notranja oprema večnamenskih zgradb javnega pomena, kot so kulturni domovi, prostori za delovanje otrok in mladih, prostori za medgeneracijsko druženje, e-točke. Predmet podpore je tudi z naložbo povezana infrastruktura za ljudi s posebnimi potrebami.


Preselitev kmetij iz vaških jeder z namenom njihovega celostnega urejanja


Predmet podpore je preselitev stavb kmetije iz vaškega jedra z namenom celostne ureditve vaškega jedra v javnem interesu, kar mora biti v vlogi jasno utemeljeno.

Vlagatelji so občine.

Višina razpisa znaša 15 mio EUR. Najvišja stopnja pomoči znaša do 85 % oziroma za preselitev kmetij iz vaških jeder do 100 % upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75%, delež Republike Slovenije pa 25%.

Bistveni novosti razpisa sta višji delež sofinanciranja in preselitev kmetij iz vaških jeder z namenom njihovega celostnega urejanja.

Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS do objave zaprtja javnega razpisa na spletnih straneh www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si .

Ukrep 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja

 

Cilj ukrepa je prispevati k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih območjih.

Sklopi podpor:
Nepremična kulturna dediščina na podeželju (nepremični spomenik, spomeniško območje, nepremična dediščina, kulturna krajina, naselbinska dediščina)


Obnova kulturne dediščine v primarnem okolju na podeželju vključuje obnovo spomenikov (nepremičnin, ki so razglašene za spomenik lokalnega ali državnega pomena), spomeniških območij (območje nepremične dediščine zavarovano kot spomenik), nepremične dediščine (nepremičnine ali njihovi deli z vrednotami dediščine vpisani v register dediščine) in naselbinske dediščine (mestno, trško, vaško jedro, njegov del ali drugo območje) na podeželju, ki pričajo o vsakdanjem življenju in delu prebivalcev na podeželju.


Muzeji na prostem
Muzeji na prostem prikazujejo kulturo in način življenja zlasti kmečkega in obrtniškega prebivalstva na podeželju v širšem primarnem okolju (in situ) in so odprti za javnost. Vključujejo lahko premično (predmeti) in nepremično (stavbe) dediščino, dediščino oblikovane narave (vrtnoarhitekturno dediščino) in kulturne krajine.


Ekomuzeji
Ekomuzeji so muzeji, ki so skupno delo lokalnih skupnosti in lokalnega prebivalstva od ideje do izvedbe in upravljanja. Temeljijo na aktivnem vključevanju lokalnega prebivalstva s poudarkom na vzgojnem pomenu dediščine, trajnostnem razvoju lokalnega območja ter varovanju dediščine v svojem izvirnem okolju.


Prostori za postavitev stalnih razstav etnološke dediščine
Predmet podpore je obnova in oprema prostorov stalnih zbirk etnološke dediščine, ki pričajo o vsakdanjem življenju podeželskega prebivalstva, nakup potrebne opreme za postavitev zbirke (vitrine, panoji, avdio-vizualna oprema) in postavitev označevalnih tabel.


Ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in kulturno dediščino določenega območja
Predmet podpore je ureditev lokacije naravne vrednote ali kulturne dediščine in njene okolice ob poti; ureditev javnih poti (poti za pešce, kolesarje, jezdece ipd.), ki niso namenjene vozilom na motorni pogon, mulatier, obnova oblikovane narave ali kulturne krajine, ki je javno dostopna (vrtovi, parki, drevoredi, kali), ograj in klopi, čiščenje zarasti, obrezovanje dreves, ureditev in čiščenje vodnih zajetij, ureditev brežin, robnikov, zasaditev rastlin in dreves, obnova arhitekturnih elementov vrta, vrtne plastike, stopnic in portalov (lesenih, kovinskih, kamnitih, zidanih, njihovih kombinacij), vodnih motivov, vrtnih paviljonov, pergol in postavitev označevalnih tabel.

Vlagatelji so lahko fizične in pravne osebe ter občine, ki so lastniki, solastniki ali koncesionarji predmeta podpore ter pravne osebe, v delni ali celotni državni lasti, ki so lastniki ali solastniki pravnih oseb iz tega razpisa. Vlagatelji so lahko tudi najemniki predmeta podpore za obdobje najmanj 10 let, pogodba pa mora veljati še vsaj 5 let po izplačilu sredstev. Vlagatelji za ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in kulturno dediščino določenega območja so lahko tudi pooblaščeni zastopniki lastnika oziroma solastnika objekta oziroma prostora, ki je predmet podpore. Ustanove, ki opravljajo javno službo varstva kulturne dediščine ali ohranjanja narave ter izdajajo strokovna soglasja oziroma mnenja v postopkih, ne morejo biti vlagatelji.

Višina razpisa znaša 15 mio. Najvišja stopnja pomoči znaša do 85 % upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 %, delež Republike Slovenije pa 25 %.

Bistvene novosti razpisa so te, da so med vlagatelji tudi koncesionarji predmeta podpore, povečan je delež sofinanciranja ter med upravičene stroške so dodani tudi stroški materiala in dela vlagateljev.

Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS do objave zaprtja javnega razpisa na spletnih straneh www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si

 

* * *

 

Dodatne informacije

Več informacij lahko zainteresirani dobijo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/

in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja:
www.arsktrp.gov.si/si/javni_razpisi/

oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-7792 od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 15.30 ure in v petek od 8.00 do 14.30 ure.

Vprašanja lahko posredujete tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si

 

* * *


< SESTANEK NA MDDSZ NA TEMO PREDLOGA ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV