21.10.2019 Starost: 3 let

OBJAVA JAVNEGA RAZPISA ZA DVIG KOMPETENC VODILNIH TURISTIČNIH DESTINACIJ IN RAZVOJ TURISTIČNE PONUDBE V VODILNIH TURISTIČNIH DESTINACIJAH V LETIH 2020 IN 2021

Ljubljana, 21.10.2019 - v petek, 18. 10. 2019 je bil v Uradnem listu RS objavljen javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021, katerega je pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 5.480.000,00 EUR. Vsa sredstva so namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta 2020 in 2021, oziroma traja do porabe sredstev. Roki za oddajo vlog so: 18. 11. 2019, 20. 1. 2020 in 20. 4. 2020. Namen razpisa je spodbujanje razvoja turistične ponudbe, spodbujanje digitalnega inoviranja slovenske kulturne dediščine in krepitev kompetenc zaposlenih na področju turizma v vodilnih destinacijah v Sloveniji.

 Med cilji razpisa je navedeno:

 • dvig kakovosti turistične ponudbe vodilnih destinacij slovenskega turizma,
 • razvoj novih turističnih produktov,
 • Slovenija bo postala vodilna država v Evropi, ki bo s sistematičnim digitalnim inoviranjem kulturne dediščine ustvarila unikatna turistična doživetja,
 • digitalno inoviranje slovenske kulturne dediščine,
 • izboljšanje kompetenc zaposlenih na področju gostinstva in turizma,
 • osredotočenost na ciljne segmente in prednostne trge,
 • nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov,
 • dvig konkurenčnosti slovenskega turizma tako na ravni destinacij kot tudi na nacionalni ravni.

 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:

 • vodenja oziroma administriranje operacije,
 • razvoja turističnih produktov,
 • digitalnega inoviranja kulturne dediščine in
 • usposabljanja zaposlenih na področju gostinstva in turizma na zaokroženih območjih, ki jih pokrivajo vodilne destinacije slovenskega turizma, ki jih definira Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021.

 Na razpis se lahko prijavijo organizacije, ki na območju ene opredeljene vodilne destinacije izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, imajo to opredeljeno v svojih ustanovitvenih aktih in imajo za izvajanje teh funkcij soglasje občin na območju opredeljene vodilne destinacije. Upravičenec ima obliko zasebnega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, občine (v primeru, ko je vodilna destinacija zgolj ena občina in aktivno izvaja naloge nosilca/upravljanja turizma v vodilni destinaciji), lokalne turistične organizacije, regionalne razvojne agencije in druge neprofitne organizacije, ki deluje na področju turizma.

 Prijavitelj mora imeti pisno izraženo podporo občin vodilne destinacije:

 • v primeru, da vodilna destinacija obsega eno občino, podporo te občine,
 • v primeru, da vodilna destinacija obsega več občin, podporo vsaj 2/3 občin na območju vodilne destinacije (občine, ki glede na obseg turizma sodijo v območje vodilne destinacije, so navedene v strategiji).

 Skladno z razpisom se prijavitelj med drugim zavezuje, da načrtovani skupni upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, ne bodo obsegali več kot:

 • v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki obsegajo eno občino: 117.500 evrov,
 • v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki obsegajo zaokroženo območje več kot ene občine: 176.250 evrov,
 • v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki obsegajo eno občino: 190.000 evrov,
 • v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki obsegajo zaokroženo območje več kot ene občine: 285.000 evrov.

 Javni razpis je na voljo TU.


< 48. REDNA SEJA VLADE RS