29.12.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

OBJAVA JAVNEGA NATEČAJA

Ljubljana, 29.12.2009 - ZOS objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALCA - V Združenju občin Slovenije, za nedoločen čas s polnim delovnim časom.


 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri, najmanj 3 leta in sedem mesecev delovnih izkušenj, znanje uradnega jezika, osnovna raven znanja tujega jezika, državljanstvo Republike Slovenije, državni izpit iz javne uprave, strokovni izpit iz upravnega postopka, ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo na 7 mesecev v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.

V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.

Delovno področje: Samostojno opravljanje organizacijskih in administrativnih zahtevnih del; Priprava mnenj na posamezne akte različnih državnih organov; Priprava člankov za potrebe elektronskega in tiskanega časopisa; Priprava različnih poročil in programov za potrebe glavnega tajništva; Dajanje strokovnih mnenj in stališč o vprašanjih iz področja lokalne samouprave; Sodelovanje na sejah predsedstva in vseh ostalih organih in odborih združenja; Vodenje različnih evidenc; Priprava različnih evidenc iz vseh področij delovanja združenja; Druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi glavnega tajnika:

 

Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka, 4. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede tujega jezika z eventualnimi dokazili, 5. izjavo kandidata, da: je državljan Republike Slovenije, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 6. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Združenju občin Slovenije pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi priloženih dokazil ter na podlagi razgovora s kandidati. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III, II ali I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Združenja občin Slovenije , Zrinjskega 9, Ljubljana.

Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/2006) ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec « na naslov: Združenje občin Slovenije, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Združenja občin Slovenije.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

* * *


< ALI BO NOV PLAČNI SISTEM V JAVNEM SEKTORJU ZAMRZNJEN?