03.12.2014 Starost: 8 let

OBČINE ŽELIJO SAME ODLOČATI O PORABI KONCESIJSKIH DAJATEV

Ljubljana, 3. 12. 2014 - Na Ustavno sodišče RS je bila vložena pobuda za oceno ustavnosti zakona o ukrepih za odpravo posledic žeda. Pobudo je vložila Občina Loška dolina, saj zakon posega v že pridobljene pravice občin. (Vir: Dnevnik)


Ustavno sodišče bo obravnavalo pobudo za oceno ustavnosti zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda. Zakon je občinam v enem od členov naložil, da svoj del sredstev iz naslova gospodarjenja z državnimi gozdovi, ki so v koncesiji, do leta 2015 namenijo izključno za vzdrževanje gozdnih cest in varstvo gozdov. Pred uveljavitvijo tega zakona so občine, skladno z Zakonom o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS,  ta sredstva lahko namenile za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena.

Župan občine Loška dolina Janez Komidar je pojsanil, da so se za ustavno presojo odločili zato, ker je zakon po njihovem mnenju posegel v že pridobljene pravice občin.

Vlada na navedeno odgovarja, da so se za pripravo zakona v takšni obliki odločili zaradi javnega interesa. Po mnenju vlade, bi lahko le s takojšnjo prerazporeditvijo vseh razpoložljivih sredstev v obnovo gozdne infrastrukture in druge ukrepe varstva gozdov preprečili nastanek še večje škode. Dodajajo še, da naj bi bil zato tak poseg v pravico do razpolaganja s temi sredstvi ustavno dopusten.

Prav tako pa se s tem se ne strinja tudi Robert Smrdelj, župan občine Pivka in predsednik Združenja občin Slovenije, in sicer iz dveh razlogov. »Kaj se zgodi v primeru občin, ki jih ni prizadel žled? Tudi za njih velja zakon, po katerem morajo sedaj sredstva nameniti izključno za vzdrževanje gozdnih cest in varstvo gozdov, čeprav po tem ni nobene potrebe in bi lahko ta sredstva porabili bolj smotrno,« in dodal: »Prav občine, ki jih je žled najbolj prizadel, so že ogromno sredstev iz proračuna namenile za sanacijo posledic, govorimo o milijonih evrov. Zakon pa sedaj omejuje porabo sredstev, ki bi jih občine lahko namenile za pomembnejše stvari. Ne za gozdne ceste in gozdove, ampak za nujnejše zadeve, kot so lokalne ceste, šole in vrtci.«

Robert Smrdelj je k temu še dodal, se že dogovarjajo z ministrstvom za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano, da se sporni člen popravi. Občine predlagajo, da bi lahko sredstva iz koncesij namenile poleg za sanacijo gozdnih cest in varstvo gozdov še za popravilo občinskih cest.

Janez Komidar pa kljub vsemu prepričan, da je kompromis mogoč, saj od države ne pričakujejo dodatnega denarja, želijo je, da jim pustijo tisto, kar nam po zakonu pripada.

* * *


< VLADA IN SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA PODPISALI DOGOVOR O VARČEVALNIH UKREPIH V JAVNEM SEKTORJU