23.09.2015 Starost: 8 let

OBČINE ZARADI LETOŠNJE POVPREČNINE TOŽIJO DRŽAVO

Ljubljana, 23. 9. 2015 - Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije sta prejšnji teden na ljubljansko okrožno sodišče vložila tožbo za izpolnitev pogodbenih obveznosti iz dogovora o višini povprečnine za letos. Po več krogih pogovorov pa še vedno ni usklajena niti višin apovprečnine za 2016, pri čemer so vladni načrti in želje občin precej narazen. (Vir: STA)


V združenjih občin so tožbo za izpolnitev dogovora o povprečnini napovedali potem, ko je na predlog vlade državni zbor sredi julija za drugo polovico letošnjega leta povprečnino določil pri 519 evrih.

Čeprav je sprememba povprečnino določila višje od sprva predvidenih 500,83 evra, pa ta še vedno ne dosega 525 evrov, kolikor je bila v prvi polovici leta in kolikor so v združenjih občin pričakovali tudi za preostanek leta. Na dobrih 500 evrov povprečnine so namreč pristali ob hkratni zavezi vlade, da jim bodo stroške na letni ravni skupno znižali za 22,8 milijona evrov. Nabor ukrepov, ki jih je pripravila vlada, pa po oceni občin ni prinesel želenega finančnega učinka, ki bi pokril izpad prihodkov občin iz naslova zmanjšane povprečnine na 519 evrov.

Kot so za STA pojasnili v Skupnosti občin Slovenije (SOS), zdaj s tožbo zahtevajo, da država izpolni dogovor s konca januarja ter z izvedbenimi in sistemskimi ukrepi poskrbi za znižanje stroškov občin pri izvajanju z zakonom določenih nalog v dogovorjeni višini ali pa jim na kakšen drug način zagotovi sredstva.

Vladna stran je sicer predstavnikom občin tudi v ponedeljek, ko so se nazadnje sestali na temo povprečnine za prihodnje leto, zagotovila, da nadaljujejo z zakonodajnimi spremembami za znižanje stroškov občin in da Ministrstvo za javno upravo pripravlja poročilo o stanju na tem področju. Očitno pa so njihove ocene precej narazen, kar se odraža tudi v različnih predlogih glede višine povprečnine za prihodnje. V osnutku zakona o izvrševanju državnega proračuna je za leti 2016 in 2017 višina povprečnine določena pri 519 evrih. A so na vladni strani združenjem občin zagotovili, da je za dogovore časa še mesec dni.

Kot so na svoji spletni strani zapisali v Združenju občin Slovenije (ZOS), jim je državna sekretarka na finančnem ministrstvu Mateja Vraničar pojasnila, da je možen popravek zaradi dviga mase plač v javnem sektorju, največ, kar lahko ponudijo, pa je 522 evrov. Po drugi strani v občinah ocenjujejo, da bi povprečnina, že samo zaradi dviga mase plač, morala znašati vsaj 530 evrov.

A tudi nekatere druge rešitve iz zakonskega osnutka za občine niso sprejemljive. V obeh občinskih združenjih so v sporočilih na spletnih straneh izrazili nasprotovanje določbi, po kateri sredstva investicijskega transfera občini ne pripadajo, če ne zagotovi vračila namenskih sredstev EU ali drugih finančnih mehanizmov.

V ZOS so povedali tudi, da zanje ni sprejemljiv niti zadnji vladni predlog glede sofinanciranja investicij po zakonu o financiranju občin.
Vlada je predlagala, da bi zahtevo občin po sofinanciranju v višini štirih odstotkov skupne primerne porabe - pred znižanji je zakon predvideval šestodstotno - uresničili tako, da bi občinam zagotovili dva odstotka primerne porabe v obliki nepovratnih sredstev, dva pa v obliki ugodnih povratnih sredstev, ki ne bi štela v kvoto zadolževanja.

Vlada pa je po navedbah SOS prisluhnila opozorilom občin v zvezi s financiranjem stroškov vrtcev za starše, ki imajo otroke vključene v vrtce izven občine stalnega prebivališča. Po določbah, ki jih je vključila v osnutek zakona o izvrševanju proračuna, bi bila občina v primeru, ko starši otroka vključijo v vrtec izven njenega območja, čeprav so v javnem vrtcu na njenem območju zagotovljena prosta mesta, dolžna kriti le razliko med plačili staršev in ceno istovrstnega programa, ki velja v vrtcih na njenem območju, ne pa med ceno programa in plačilom staršev.

Naslednje srečanje med predstavniki vlade in občin je predvideno v začetku prihodnjega tedna, udeležil naj bi se ga tudi minister za finance Dušan Mramor. Bo pa tudi od končnega rezultata teh pogajanj odvisno, ali bodo združenja občin vložila še ustavno presojo predpisov, ki urejajo financiranje občin.

V ZOS so za STA pojasnili, da je tudi ta že v pripravi, a so sklenili, da je, glede na to, da so v fazi pogajanj o financiranju občin za prihodnji dve leti, z njeno vložitvijo smiselno počakati. (Vir: STA)


< ČETRTI KROG POGAJANJ O FINANCIRANJU OBČIN V 2016 IN 2017