03.08.2017 Starost: 5 let

OBČINE ZAHTEVAJO POLNO POVPREČNINO, KI JIM PRIPADA PO ZAKONU POVEČANO ZA NOVE NALOGE NALOŽENE OBČINAM V PRIHODNJIH DVEH LETIH

Ljubljana, 2. 8. 2017 – Danes so se pričela pogajanja med predstavniki združenj slovenskih občin in ministrstva za finance, o povprečnini oziroma znesku, ki ga država občinam letno namenja za opravljanje nujnih in z zakonom določenih nalog. Država je občinam za prihodnje leto ponudila 546 evrov na prebivalca, za leto 2019 pa 550 evrov na prebivalca. Ponujeni znesek za prihodnje leto je za deset evrov višji od letošnjega, saj gospodarstvo okreva, vseeno pa občine s ponujenim niso zadovoljne. Robert Smrdelj je poudaril, da občine zahtevajo polno povprečnino, ki jim pripada po zakonu, brez upoštevanja varčevalnih ukrepov, povečano za stroške na novo naloženih nalog in stroške dela predvidene v letu 2018 in 2019 (odprava anomalij nad 26 plačnim razredom, uskladitev plač v javnem sektorju z zdravniškim plačami in predviden dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov z sindikati za leti 2018 in 2019). Prav tako občine zahtevajo, da se v celoti sledi zakonski ureditvi nepovratnega transfera.


Državna sekretarka z Ministrstva za finance, Saša Jazbec je predstavila izhodišča za določitev povprečnine in investicijskega transfera za leti 2018 in 2019. 

Izhodišča Vlade glede financiranja občin za prihodnji dve leti: 

- ZIPRS1718 za leto 2018 določa povprečnino v višini 536 € na prebivalca; 

- Pri novi določitvi povprečnine se priznajo tudi ocenjeni povišani stroški dela občin, predvsem zaradi sprejema dogovora o politiki plač v javnem sektorju decembra 2016 in odprave anomalij ter ocenjeni dodatni stroški zaradi pričakovanega dogovora o politiki plač v javnem sektorju za leto 2018; 

- Upošteva se ˝ POs (presežka nad primerno porabo). 

Pri oblikovanju predloga povprečnine za leto 2019 je Ministrstvo za finance upoštevalo naslednja izhodišča: 

- Povprečnina se določi z upoštevanjem povprečnine, določene za leto 2018 in oceno povišanih stroškov dela občin zaradi pričakovanega dogovora o politiki plač v javnem sektorju za leto 2019; 

- Upošteva se ˝ POs (presežka nad primerno porabo). 

Upoštevaje navedena izhodišča Ministrstvo za finance predlaga, da se povprečnina za leto 2018 določi v višini 546 € na prebivalca, za leto 2019 pa 550 € na prebivalca. 

Pred oblikovanjem predloga za določitev povprečnine za leti 2018 in 2019 je Ministrstvo za finance izračunalo povprečnino na podlagi ZFO-1, Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog in predloga Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog, ker je Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Uradni list RS, št. 53/09 in 76/16 – odl. US) z odločbo Ustavnega sodišča RS razveljavljen. Izračun je predvidel višino povprečnina 590 evrov. To pomeni, da želi država iz trenutne uradno določene povprečnine, ki bi mogla znašati nekaj več kot 640 evrov na prebivalca znižati povprečnino na 590 evrov s čemer pa se združenja ne strinjajo. Na ministrstvu so poudarili so, da tako izračunana povprečnina še vedno znatno presega javno finančne zmožnosti države. 

Pri investicijskih transferih se v letu 2018 zagotavlja občinam v obliki nepovratnih sredstev 3 % skupne primerne porabe občin in 2 % skupne primerne porabe občin v obliki odobritve dodatnega zadolževanja občin v proračunu države. 

Za leto 2019 Zakon o izvrševanju proračuna še ni sprejet, zato je Ministrstvo za finance za leto 2019 upoštevalo enaka izhodišča za investicijske transfere občinam, kot v letu 2018. 

Dogovori, ki so jih predstavniki dosegli v prvem krogu pogajanj so, da Ministrstvo posreduje zahtevane konkretne podatke o izračunu povprečnine, odprava omejitve POs-a- presežka nad primerno porabo, združenja pošljejo na ministrstvu seznam zakonov, ki povišujejo občinam stroške ter da se sledi zakonski ureditvi nepovratnega transfera. Predstavniki vseh treh združenj so poudarili, da naj ministrstvo pri pripravi predloga upošteva te dogovore, v nasprotnem so pogovori o povprečnini brezpredmetni. 

Predsednik Združenja občin Slovenije, Robert Smrdelj je pozval, da iz ministrstva posredujejo podatke o zbrani dohodni in dohodnini, ki pripada občinam in kalkulacijo od kod so prišli do povišanja povprečnine za 10 evrov. Ker je naša ocena ta, da 10 evrov ne pokrije celotnega povišanja stroškov, ampak samo maso, ki je bila upoštevana za pokrivanje anomalij pri plačah. Poudaril je tudi, da je čas se pogovarjati o načinu prilagoditvi izračuna povprečnine, ki bo izračunana po novem zakonu in pravilniku, da dobimo pravo osnovo in da čim prej pridemo do polne povprečnine, ki bo za občine primerna in bo pokrivala dejansko vse stroške, ki jih občine imajo. Poudaril je tudi da je nujno potrebno odpravit stiskanje pri 21. členu in rigiden način uporabe. 

Glede na izražen interes po zbližanju stališč se bodo pogovori nadaljevali v septembru 2017. 

*  *  *


< PREGLEDNIK DOGODKOV IN IZOBRAŽEVANJ V TEDNU OD 31. 7. 2017 do 4. 8. 2017