15.10.2013 Starost: 10 let

OBČINE VABIJO PREDSEDNICO VLADE IN MINISTRE NA SREČANJE

Pivka, 15. 10. 2013 – Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije vabijo predsednico Vlade RS in pristojne ministre na srečanje z občinami in na pogovore o aktualnih odprtih vprašanjih s področja lokalne samouprave, med drugim glede ukinjanja in financiranja občin ter glede davka na nepremičnine. Srečanje bo 23. oktobra v Celju. Združenje občin Slovenije se je do navedenih vprašanj opredelilo že danes na seji predsedstva združenja v Pivki.


Predsedstvo Združenja občin Slovenije je obravnavalo Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, predlog novele Zakona o financiranju občin (ZFO-1C), predlog Zakona o davku na nepremičnine ter zapisnik sestanka Vlade RS in Mestne občin Ljubljana z dne 23. 7. 2013. Ob vseh teh temah pa so se dotaknili tudi predloga o združevanju občin, načrtih reorganizacije upravnih enot in priprave dokumentov za naslednjo finančno perspektivo.

 

Združenje občin Slovenije z zaskrbljenostjo spremlja razvoj dogodkov glede predlaganega načina fiskalnega varčevanja oziroma sprememb financiranja  občin, ki po mnenju Združenja občin Slovenije grobo posega v temeljni postulat enakomernega razvoja naše države.

 

Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 posega v sam sistem financiranja občin in z zmanjševanjem sredstev za sofinanciranje investicij po 21. členu Zakona o financiranju občin ruši razmerja med občinami in njihovimi financami, posega v instrument, ki pomeni korektiv za razvojno ogrožena območja oziroma občine v Sloveniji in jemlje sredstva ravno razvojno najbolj ogroženim območjem.  Prav tako pa se z zmanjševanjem sredstev za sofinanciranje investicij občinam jemlje sredstva soudeležbe pri financiranju projektov, ki so v teku, s tem pa se nevarno ogroža realizacija črpanja evropskih sredstev.

 

Kakršni koli posegi v Zakon o financiranju občin so nesprejemljivi, dokler se ne pripravi temeljite analize obstoječega sistema lokalne samouprave in njegovega financiranja ter pripravi celovito strategijo razvoja lokalne samouprave V Slovenije in v skladu s strategijo tudi pripravi morebitne spremembe koncepta financiranja občin. V skladu s tem predsedstvo Združenje občin Slovenije nasprotuje predlaganim spremembam Zakona o financiranju občin.

 

Glede Predloga zakona o davku na nepremičnine je Združenje občin Slovenije vseskozi vztrajalo, da se za občine ohrani nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, država pa naj za lastne potrebe uvede davek na nepremičnine v polovičnih davčnih stopnjah. Ker pa Ministrstvo za finance temu predlogu ni prisluhnilo in ne odstopa od predlaganega koncepta davka na nepremičnine, Združenje občin Slovenije vztraja, da mora država zagotoviti občinam sredstva iz davka na nepremičnine v višini, da bodo občine ohranile dosedanjo vrednost pobranega NUSZ tudi po plačilu davka državi za stavbe in zemljišča v občinski lasti. Pri tem tudi opozarjamo, da je s predlaganim sistemom davka na nepremičnine odstopa od primerljivih rešitev, ki jih poznajo v drugih državah, v katerih je davek na nepremičnine izključno lokalni prihodek, hkrati pa tudi ustrezen razvojni instrument.

 

Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je seznanilo tudi z zapisi sestanka med Vlado RS in Mestno občino Ljubljana, ki je bil 23. julija 2013. Združenje občin Slovenije se strinja, da je komunikacija med posameznimi subjekti v državi potrebna in tudi legitimna, vendar pa v Združenje občin Slovenije ne pristajamo na privilegiranje posameznih subjektov in zahtevamo enakopravno obravnavo vseh občin. Sam sestanek in zapisnik sestanka ne bi bil problematičen, v kolikor ne bi prepoznali v zapisniku dogovorjenih ukrepov v ukrepih, ki jih Vlada RS pripravlja in predlaga ob pripravi proračunov za prihodnji dve leti in ki, po našem mnenju, vodijo k ustvarjanju konflikta med mestnimi okolji in podeželjem. Obe reprezentativni združenji občin zato organizirata srečanje občin z Vlado RS, ki bo naslednji teden v sredo, 23. 10. 2013, ob 11. uri v Celju, da predsednici vlade predstavimo stališča in poglede še ostalih občin.


< SREČANJE OBČIN Z VLADO RS