05.09.2011 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

OBČINE BI SI ŽELELE VIŠJO POVPREČNINO, KOT JO PREDLAGA MINISTRSTVO

Ljubljana, 5. 9. 2011 - Ob razpravi o državnih proračunih za prihodnji dve leti so v teku tudi pogajanja z združenjema občin o višini povprečnine, znesku, ki ga občine s strani države dobijo za izvajanje obveznih, z zakonom določenih nalog. Združenji občin s predlagano višini povprečnina nista zadovoljni in nasprotujeta predlogom finančnega ministrstva.  


Po izračunih finančnega

ministrstva bi povprečnina za leto 2012 znašala 579,36 evra, a bi jo zmanjšali

za maso rasti plač v zadnjem obdobju in bi bila dejansko 578,45 evra. Obenem bi

odpravili tudi štiriodstotno financiranje investicij po zakonu o financiranju

občin. Kot drugo možnost je ministrstvo predlagalo, da bi v določenem odstotku

znižali sredstva za povprečnino, v sorazmernem deležu pa ohranili sredstva za

sofinanciranje investicij.

Združenji odločno

nasprotujeta obema predlogoma, saj bi v obeh primerih občine prejele

bistveno manj sredstev, kot bi jih morale po Zakonu o financiranju

občin. Opozorili smo, da bi z dodatnim zmanjšanjem sredstev za sofinanciranje

investicij, ki so občinam zakonsko dodeljena na podlagi indeksa razvojne

ogroženosti, najbolj prizadeli ravno najšibkejše občine in jim prihodke

zmanjšali celo do 22,5 odstotka.

Povprečnina za leto 2012 bi po

izračunih morala znašati 609 evrov. V ZOS pa dodajajo, da sta obe združenji

enotni, da je zaradi finančne in gospodarske krize mogoče pristati tudi na

petodstotno znižanje, vendar od, v skladu z zakonom izračunanega zneska, tj.

609 evrov.

O možnosti še kakšne druge in

drugačne spremembe povprečnine pa se je mogoče dogovarjati šele takrat, ko se

bodo pokazali konkretni in izvršljivi predlogi za znižanje stroškov občin. Samo

zagotovilo, da med nekaterimi resorji vlade obstaja pripravljenost na

spreminjanje zakonodaje, ki bi prinesla nižanje dejanskih stroškov občin, po

naših izkušnjah ni več dovolj.

Sicer pa je bilo določanje

višine povprečnine že predmet razhajanj. Lani se je Združenje občin Slovenije

obrnilo tudi na ustavno sodišče, ker vlada z reprezentativnima združenjema

občin ni sklenila dogovora o višini povprečnine. V proračunu določena

povprečnina ne pokrije vseh stroškov, ki jih imajo občine pri izvrševanju

svojih nalog. Ustavno sodišče je že odločilo o zahtevi, a se do izpostavljenega

problema ni opredelilo. Zato smo se na podlagi posveta s pravnimi strokovnjaki

odločili, da najprej vložimo zahtevek za povračilo premalo izplačane

povprečnine. V primeru, da država sredstev ne bo izplačala, pa bomo zoper

državo vložili tožbo, saj ni upoštevala zakonsko določene formule in je

povprečnino odmerila v manjšem znesku, kot to določa zakon o financiranju občin.

ZOS je v petek že začel z zbiranjem pooblastil občin za vložitev omenjenih

pravih sredstev.

 * * *


< 148. REDNA SEJA VLADE