19.09.2008 Starost: 15 let
Kategorija: Novice

NEPOSREDNE SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO-RAZVOJNE DEJAVNOSTI V PODJETJIH - PROJEKTI 2008

Ljubljana, 19. 9. 2008 - Danes je v Uradnem listu RS objavljen javni razpis »Neposredne spodbude za raziskovalno-razvojne dejavnosti v podjetjih - projekti 2008, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razpis bo izvajala Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije.


 

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij k pospešenim vlaganjem lastnih sredstev v razvojno dejavnost v smeri tehnološkega razvoja in inovativnosti za krepitev svojega konkurenčnega položaja na slovenskem, evropskih in tujih trgih. Cilj razpisa je sofinancirati najmanj 27 projektov izvajanja raziskovalno - razvojnih aktivnosti podjetij s področja razvoja izdelkov ali storitev v skladu s predmetom razpisa.

 

Razpis je namenjen posameznim gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom, ki spadajo v skupino mikro, malih in srednje velikih podjetij. Sofinancirajo se le raziskovalno razvojne aktivnosti: za mikro podjetja v višini minimalno 50.000 evrov in maksimalno 300.000, evrov; za mala in srednje velika podjetja minimalno 100.000 evrov in maksimalno 300.000 evrov.

 

V okviru javnega razpisa bodo podprti projekti, ki bodo v celoti sodili v eno od obeh skupin raziskovalnih kategorij: industrijske raziskave (do 60 odstotkov za srednje velika ter do 70 % za mikro in mala podjetja) ali eksperimentalni razvoj (do 35 odstotkov za srednje velika ter do 45 odstotkov za mikro in mala podjetja).

 

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru raziskovalno razvojnih projektov, znaša 8.000.000 evrov, in sicer:

- 6.800.000 evrov predstavlja delež Evropskega sklada za regionalni razvoj

- 1.200.000 evrov predstavljajo sredstva nacionalnega proračuna.

 

Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 2009 in 2010. Predvideno sofinanciranje v letu 2009 ne bo višje kot 4.000.000 evrov, v letu 2010 pa je predvideno sofinanciranje 4.000.000 evrov. Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvi rok za oddajo vlog je 22. 10. 2008 do 12.00 ure, drugi zadnji rok za oddajo vlog pa bo 22. 12. 2008 do 12.00 ure.

 

* * *


< DANES V LITIJI PREDSTAVITEV O EKOREMEDIACIJAH