14.05.2020 Starost: 2 let

NAVODILA-RAČUNOVODSKA OBRAVNAVA POSLOVNIH DOGODKOV VEZANIH NA COVID – 19 ZA POSREDNE PRORAČUNSKE UPORABNIKE (JAVNE ZAVODE IN JAVNE AGENCIJE)

Ljubljana, 14.5.2020- Ministrstvo za finance je pripravilo navodila za posredne proračunske uporabnike glede računovodske obravnave poslovnih dogodkov vezanih na COVID-19 za posredne proračunske uporabnike to so javni zavodi in javne agencije.


Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki je začel veljati 11.4.2020 ter njegove spremembe in dopolnitve, ki so začeli veljati 1.5.2020. Zakonodajalec je sprejel ukrepe, s katerimi želi omiliti posledice nastale epidemije. Ukrepi, ki jih je določil navedeni zakon  za vse organizacije prejemnice pomenijo dovoljeno državno pomoč, v kolikor so izpolnjeni pogoji, navedeni v zakonu. Učinke ukrepov po ZIUZEOP organizacije, ki sodijo v zasebni sektor, za računovodske namene obravnavajo kot državno pomoč. SRS o njej govorijo kot o državni podpori v okviru SRS 11.35. Za organizacije, ki sodijo v javni sektor pa računovodska pravila določajo, da se najprej upoštevajo določbe Zakona o računovodstvu (ZR) ter podzakonskih aktov, pripravljenih na njegovi podlagi. Če pa ni z zakonom in podzakonskimi akti urejeno drugače, se upoštevajo pravila slovenskih računovodskih standardov (SRS 2016,2019).

NAVODILA SI LAHKO V CELOTI OGLEDATE TU.


< 16. REDNA SEJA VLADE RS