22.06.2022 Starost: 342 dni

NAVODILA MKGP ZA LAŽJE UVELJAVLJANJE VIŠJE SILE ZARADI TOČE

Ljubljana, 22. 6. 2022 - Letos se se ponovno srečujemo z višjo silo, saj je v začetku junija določene predele Slovenije prizadelo neurje s točo. Za lažje uveljavljanje višje sile pri ukrepih kmetijske politike zaradi toče je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo Navodila za uveljavljanje višje sile zaradi toče.


Vsa kmetijska gospodarstva (KMG), ki so na območjih, kjer je prišlo do toče in zaradi posledic toče ne morejo izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe kmetijske politike, ki so jih prijavili na zbirni vlogi za leto 2022, morajo sporočiti višjo silo, vendar jim tokrat izjemoma ni treba prilagati dokazil. Kot dokazilo bo namreč služil seznam prizadetih katastrskih občin, ki ga je pripravila Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in je v skladu s podatki Agencije RS za okolje (ARSO).

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) je navedeni seznam skupaj z Navodili za uveljavljanje višje sile zaradi toče objavila na svoji spletni strani. V Navodilih je pojasnjeno, v katerih primerih mora nosilec KMG sporočiti primer višje sile za neposredna plačila in za ukrepe razvoja podeželja: kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), ekološko kmetovanje (EK), dobrobit živali in investicijske ukrepe ali ukrepe, ki se nanašajo na ukrep, namenjen mladim prevzemnikom kmetij.

Nosilec KMG mora sporočiti višjo silo na obrazcu »Sporočanje višje sile ali izjemnih okoliščin«, ki je dostopen na
spletni strani ARSKTRP in je dostopen TU. Obrazec nato pošlje na ARSKTRP v 15 delovnih dneh od datuma, ko to lahko stori, vendar pred morebitnim pregledom na kraju samem. Nosilec KMG na tem obrazcu kot razlog višje sile označi »huda naravna nesreča, ki je resno prizadela KMG«, v rubriki »opis primera višje sile« pa opiše primer višje sile. Nosilcu KMG ni treba prilagati dokazil, razen za ukrepa KOPOP in EK, ko mora priložiti predpisane evidence.

Če se zemljišča nosilca KMG, ki zaradi posledic toče ne more izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe kmetijske politike, ki jih je prijavil na zbirni vlogi za leto 2022, nahajajo izven katastrskih občin iz zgoraj navedenega seznama, nosilec KMG prav tako sporoči višjo silo na obrazcu »Sporočanje višje sile ali izjemnih okoliščin«, in ga pošlje na ARSKTRP v 15 delovnih dneh od datuma, ko to lahko stori, vendar pred morebitnim pregledom na kraju samem. V tem primeru pa je treba za točo podati dodatna dokazila (fotografije, zapisnik zavarovalnice, izjava o ogledu škode na kraju samem in o oceni škode, ki jo izdela Javna služba kmetijskega svetovanja, predpisane evidence za ukrepa KOPOP in EK).

* * *


< PRIPOROČILO MOP - ODLOK O UREJENOSTI NASELIJ IN KRAJINE