09.02.2016 Starost: 7 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 9. DO 12. FEBRUARJA 2016

Ljubljana, 9. 2. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.


Torek, 9. 2. 2016
DELAVNICA ZA OBČINE ČLANICE ZOS - PRIPRAVA NOOTRANJIH PRAVIL

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih določa, da so notranja pravila za javnopravne osebe obvezna. Gre za interni pravni akt, ki ureja področje zajema in digitalne hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva. Z notranjimi pravili boste opredelili interno organizacijo, načine obdelave in hrambe gradiva ter na to vezano infrastrukturo.

Lokacija: Združenje občin Slovenije, Dunajska 156, Ljubljana

Sreda, 10. 2. 2016
SEJA ODBORA ZA FINANCE
Na dnevnem redu seje Odbora za finance in proračun, ki se bo pričela ob 10. uri bo:

 1. Obravnava in priprava pripombe na predlog Zakona o javnih financah;
 2. Obravnava in priprava pripomb na predlog Zakona o računovodstvu
 3. Obravnava in opredelitev do izhodišča za spremembo Zakona o financiranju občin.


Četrtek, 11. 2. 2016
DELAVNICA - IZDELAVA PRAVILNIKOV O SOFINACIRANJU PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PODROČJE ŠPORTA, KULTURE IN OSTALIH DRUŠTEV

Tokratna delavnica bo zajemala tri sklope priprav pravilnikov, in sicer:

 1. priprava predloga pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v občini
 2. predlog pravilnika o sofinanciranju programov ostalih društev in organizacij v občini, ki niso registrirana kot kulturna oziroma športna društva ali organizacije

Lokacija: Združenje občin Slovenije, Dunajska 156, Ljubljana

EKOREMEDIACIJE - UČINKOVITE IN VARČNE METODE ZA ČIŠČENJE ODPADNE VODE IN OBDELAVO KOMUNALNEGA MULJA
Na seminarju, ki se bo pričel ob 10. uri, bo predstavljeno kako reševati probleme odpadnih voda v naseljih na sonaraven način. Hkrati bo govora o novem pristopu sušenja in mineralizacije mulja, ki nastane v čistilnih napravah.

Sonaravne tehnologije omogočajo občinam prihranke pri stroških, ki z obdelavo mulja nastajajo sedaj. Na predavanju bo predstavljena tehnologija trstičnih gred, ki omogoča večletno skladiščenje in obdelavo mulja brez visokih energetskih, vzdrževalnih in transportnih stroškov.

Predavatelji bodo predstavili tudi kako pristopiti k izgradnji rastlinskih čistilnih naprav, katere so njihove prednosti v primerjavi s klasičnimi čistilnimi napravami in to predvsem na področjih razpršene gradnje.

Prav tako pa bodo predstavili oceno stroškov izgradnje sistema in tudi dolgoročnih prihrankov za oba sistema.

Lokacija: Državni svet RS, Šubičev 4, Ljubljana

Petek, 12. 2. 2016
SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
Na dnevnem redu seje predsedstva, ki se bo pričela ob 10.uri, bo:

 

 1. Potrditev zapisnika 8. seje Predsedstva Zdruţenja občin Slovenije;
 2. Potrditev dnevnega reda 1. seje Predsedstva Zdruţenja občin Slovenije;
 3. Predstavitev izhodišč sprememb Zakona o financiranju občin, dr. Roman Lavtar, Sluţba za lokalno samoupravo;
 4. Informacija o Strategiji razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji, dr. Roman Lavtar, Sluţba za lokalno samoupravo;
 5. Obravnava predloga novele Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2B);
 6. Obravnava predloga Zakona o javnih financah in predloga Zakona o računovodstvu;
 7. Obravnava predloga Poročila o delu za leto 2015;
 8. Obravnava predloga Programa dela za leto 2016;
 9. Priprava izvedbenih dejanj za 18. redno skupščino ZOS: predlog poslovnika skupščine, predlog delovnega predsedstva skupščine, predlog dnevnega reda skupščine, predlog višine članarine za članstvo v ZOS v 2016.

Lokacija: Združenje občin Slovenije, Dunajska 156, Ljubljana

 

* * *


< 73. REDNA SEJA VLADE RS