10.01.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 12. 1. DO 16. 1. 2009

V drugem tednu leta 2009 bodo v okviru Združenja občin Slovenije potekali štirje dogodki.


Sreda, 13. 1. 2009

 

Seja Nadzornega odbora Združenja občin Slovenije

Seja Nadzornega odbora Združenja občin Slovenije bo potekala v prostorih združenja v Ljubljani. Na seji bo obravnavano poslovanje ZOS v preteklem letu. 

 

Posvet na Ministrstvu za okolje in prostor

Posvet bo potekal po sledečem dnevnem redu:

1. Priprava novih prostorskih aktov občin v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju; Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev; Pravilnikom o prikazu stanja prostora in tehničnimi pravili za pripravo občinskih prostorskih načrtov v digitalni obliki s posebnim poudarkom na problematiki razprešene gradnje in razpršene poselitve

 2. Prikaz primerov dobre prakse na tem področju, ZUM d.o.o. Maribor, mag. Jelko Valenčak Nova Gorica

3. Nosilci urejanja prostora (NUP) v postopku priprave novih občinskih prostorskih načrtov

4. Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, prof. dr. Peter Novak 

 

Posvet možnosti sofinanciranja projektov z evropskimi sredstvi, učinkovita raba energije in strategija razvoja javne razsvetljave
Seminar bo potekal po sledečem programu:

1) Učinkovita raba energije (URE) in Obnovljivi viri energije (OVE) 10.10 – 10.30: Predstavitev energetske učinkovitosti in ukrepov URE v javnem sektorju s primeri dobrih praks; Cveto Fendre, Ĺ olski center Velenje 10.30 – 10.50: Obnovljivi viri energije (OVE) s primeri dobrih praks; Dušan Jug 

2) 10.50 – 11.00: Odmor

3) Svetlobno onesnaževanje in vpliv na okolje 11.00 – 12.00: Predstavitev Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (ULRS 81/2007) in obveznosti občine, kot upravljavca javne razsvetljave; predstavnik Ministrstva za okolje in prostor 11.20 – 11.40: Strategija razvoja javne razsvetljave - predstavitev Načrta in Monitoringa; Miha Marinšek, Actum d.o.o.

4) 11.40 – 12.00: Odmor

5) Projektno vodenje in izvedba projekta 12.30 – 13.00: Možnosti sofinanciranja projektov občin s sredstvi EU (strukturni in kohezijski sklad) ter Ustrezno načrtovanje in izvedba projekta za pridobitev sredstev (področje infrastrukture, promocijski projekti, projekti učinkovite rabe energije); Zdravko Kozinc, Alianta d.o.o.

6) 13.00 – 13.50: Razprava

 

čŒetrtek , 14. 1. 2009

 

Sestanek o problematiki vzdrževanja železniških prehodov
Sestanka z naslednjim dnevnim redom se udeležil tudi predstavnik ZOS: 
1. Seznanitev s trenutnim stanjem problematike vzdrževanja železniških prehodov

2. Aktivnosti za rešitev problematike

 

* * *


< SPREMEMBA JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA NOVE TEHNOLOŠKE OPREME V LETU 2009