30.03.2023 Starost: 71 dni

NAPOVED NADZOROV S PODROČJA NARAVE, VODE, GRADBENIŠTVA, RUDARSTVA IN GEODEZIJA

Ljubljana, 30. 3. 2023 - Inšpektorat RS za naravne vire in prostor, ki združuje gradbene, geodetske in rudarske inšpektorje ter inšpektorje za naravo in vode, namerava letos preverjati izvajanje in spoštovanje predpisov z rednimi, kontrolnimi in izrednimi nadzori. Ob tem inšpekcije napovedujejo tudi več usmerjenih akcij.


Gradbena inšpekcija letos načrtuje 7000 inšpekcijskih pregledov, usmerjenih v preprečevanje nedovoljenih gradenj in uporabo objektov brez dovoljenj ter v nadzor izpolnjevanja z zakonom določenih bistvenih zahtev glede lastnosti objektov v vseh fazah gradnje in kakovosti dela. Predvideva devet usmerjenih akcij nadzorov. Med drugim bo z inšpektoratom za delo izvedla nadzore na 10 večjih gradbiščih v območni enoti Maribor, s tržnim inšpektoratom nadzore nad gradnjo in uporabo 10 gostinskih stavb, z upravo za jedrsko varnost pa nadzor gradnje novega odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini.

Geodetska inšpekcija, ki bo vršila nadzor nad izvajanjem zakonov in predpisov ter nad posameznimi evidencami, bo opravila približno 80 usmerjenih nadzorov v zvezi z evidentiranjem stavb ali delov stavb v kataster stavb oz. register nepremičnin ter nadzor nad 20 naključno izbranimi podjetji, ki opravljajo geodetsko dejavnost.

Inšpekcija za naravo in vode letos načrtuje 1000 inšpekcijskih nadzorov. Pri izboru prednostnih področij nadzora se upošteva vpliv dejavnosti na vode in naravo, zaznan obseg kršitev na posameznih področjih, ugotovitve monitoringov ter analize obremenitev in vplivov na vode, so navedli.

Ob tem načrtuje usmerjeno akcijo nadzorov spoštovanja naravovarstvenih soglasij, rabe vode oz. izpolnjevanja obveznosti imetnikov vodne pravice, predvsem glede obveznosti poročanja ministrstvu o odvzetih količinah vode, ter usmerjeno akcijo inšpekcijskih nadzorov vožnje v naravnem okolju skupaj s policijo.

Rudarska inšpekcija letos predvideva 300 inšpekcijskih pregledov. Pri izvajanju nalog bo prioritetno izvajala nadzore nad nosilci rudarske pravice in izvajalci rudarskih del na površini in v uradnikih, nadzor nad nezakonitimi rudarskimi deli, ki se izvajajo na zemljiščih, ter nadzor varnosti in zdravja pri delu.

Ta inšpekcija bo glede na področja, na katerih so se v preteklih pregledih odkrivale večje oz. več nepravilnosti, izvedla akciji sistematično usmerjenih nadzorov nad izvajanjem razstreljevalnih del v pridobivalnih prostorih in nad nosilci rudarske pravice, ki so na pristojno ministrstvo podali vlogo za podaljšanje rudarske pravice.

 

* * *


< PRVA SEJA STRATEŠKEGA SVETA ZA TURIZEM