31.03.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

NAJAVA JAVNEGA RAZPISA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV, NAMENJENIH ZA FINANCIRANJE PROJEKTOV LOKALNE IN REGIONALNE JAVNE INFRASTRUKTURE

Ljubljana, 31.3.2010 – Danes so nam s Slovenskega regionalno razvojnega sklada poslali povzetek javnega razpisa za dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam, za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali lokalne samoupravne skupnosti oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta.


 

Razpisana sredstva so ugodna posojila v višini 9.000.000,00 EUR.

 

Nameni:

 

- Področje vodooskrbe: lahko zajema izvedbo vrtine, zajetje, primarne cevovode in potrebno čiščenje ter upravljanje z vodami za zmanjšanje škodljivega delovanja voda.

 

- Področje cestnega omrežja: novogradnja ali rekonstrukcija lokalnih cest, javnih poti in drugih cest s pripadajočimi mostovi in parkirišči.

 

- Podjetništvo: podjetniške, obrtne, industrijske cone; nakup zemljišča in komunalno opremljanje z namenom zaokrožitve kompleksa zemljišč za gospodarske aktivnosti.

 

- Okolje in prostor: sistem ravnanja z odpadki, sanacija okoljsko degradiranih območij, urejanje vodotokov, akumulacij in drugih vodnih površin, varovanje naravne dediščine, prostorsko načrtovanje in analiza stanja okolja, ogrevanje na biomaso, vrtine za toplo vodo.

 

- Komunalna infrastruktura: izgradnja objektov in naprav.

 

- Področje šolstva: izgradnja in rekonstrukcija ter opremljanje šol in vrtcev ter drugih pomožnih objektov.

 

- Področje zdravstva: izgradnja, rekonstrukcija ter nakup opreme za objekte.

 

- Področje socialnega varstva: izgradnja, rekonstrukcija ter nakup opreme za objekte.

 

- Področje športa in kulture: izgradnja ter rekonstrukcija športnih, kulturnih oziroma večnamenskih dvoran ter bazenov in ohranjanje kulturne dediščine.

 

- Trajnostna raba energije: povečanje učinkovitosti rabe končne energije, t.j. rabe energije v industriji, storitvenem in javnem sektorju, prometu, gospodinjstvih, ter znatno povečanje obsega okolju prijazne proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: OVE) in iz sistemov soproizvodnje (kogeneracije) toplote in električne energije.

 

Roki, prijava, kontakt:

 

Predvidena objava javnega razpisa je: v Uradnem listu RS, št. 27 z dne 2.4.2010

 

Prvi rok za oddajo prijav je 18.5.2010, drugi rok 1.7.2010 in zadnji tretji rok 3.9.2010

 

Vlagatelji lahko pridobijo informacije o javnemu razpisu v Sektorju za izvajanje spodbud Sklada in sicer na tel. št.: 01/836-19-53, vsak delavnik med 9.00 ter 14.00 uro.

 

Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu RS, besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija pa bosta od torka 6.4.2010 na voljo na spletni strani Sklada: www.rdf-sklad.si ali po naročilu po e-pošti: rdf.sklad@siol.net.


< 15. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS