29.06.2015 Starost: 7 let

NADALJEVANJE POGOVOROV GLEDE POVPREČNINE

Ljubljana, 29. 6. 2015 – Na Ministrstvu za finance so se nadaljevali pogovori glede povprečnine za drugo polovico leta 2015. Vlada RS vztraja na 514,22 evrov, občine na 525 evrov povprečnine.


Državna sekretarka na Ministrstvu za finance Mateja Vraničar je predstavila stališče vladne strani: Vlada RS je na seji 24. junija določila besedilo predloga novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415), in sicer povprečnino v višini 514,22 evrov, vendar z dogovorom na Vladi RS, da se pogovori s predstavniki občin nadaljujejo do obravnave predloga ZIPRS1415 do obravnave v Državnem zboru RS.

 

Predstavniki ZOS, SOS in ZMOS so predstavili sklepe, sprejete na skupni seji predsedstev  vseh treh združenj občin prejšnji teden v Trzinu. Združenja občin zahtevajo, da se povprečnina ohrani v višini 525 evrov, saj glede na rok (30. 6. 2015) iz Dogovora o višini povprečnine za leto 2015 in glede na situacijo stanja ukrepov za znižanje stroškov občinam  ni utemeljeno njeno znižanje. V kolikor bodo ukrepi dejansko prinesli finančne učinke, naj se ti upoštevajo pri povprečnini za prihodnje leto  oz. naj se povprečnina poračuna konec leta. Napovedali smo tudi uporabo ustreznih pravnih sredstev za zaščito pravic občin, v kolikor povprečnina ne bo ohranjena v sedanji višini.

 

Ker do zbližanja stališč ni prišlo in ker je ključni element razhajanja obeh strani ocena finančnih učinkov predlaganih ukrepov, smo vladno stran pozvali, da nam pripravi analizo izračunov, kako so do ocene prihrankov prišli. Po mnenju občin bodo namreč učinki ukrepov, če sploh bodo, minimalni. Državna sekretarka se je strinjala s predlogom, da se ponovno pregleda oceno finančnih učinkov, pripravi njihova analiza, ob tem pa dopušča možnost, da so ocene preohlapne. Pogovori se bodo predvidoma nadaljevali prihodnji torek.

 

Vlada se sicer zavezuje, da bodo intervalno spremljali učinki ukrepov. Prav tako bodo pozvali posamezne resorje, da se ponovno sestanejo s predstavniki občin in se premaknejo v sprejem konkretnih ukrepov s konkretnimi prihranki. Ti ukrepi naj bi bili sicer osnova za pogovore za določitev povprečnine v prihodnjem letu.

 

 


< PODALJŠAN ROK ZA VLOŽITEV ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO SREDSTEV IZ NASLOVA PRP 2007-2013