07.03.2013 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

NA SKUPNI SEJI PREDSEDSTEV ZOS IN SOS O ODPOKLICU ŽUPANA IN OMEJITVI KANDIDIRANJU

Pivka, 6. 3. 2013 – Predsedstvi Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije sta na prvi letošnji skupni seji, na kateri so bili obravnavani zakonodajni predlogi glede odpoklica župana in omejevanju kandidiranja na lokalnih volitvah, opozorili na populističen način reševanja omenjene tematike, ki lahko pripelje do majanja učinkovitega ter trdnega sistema lokalne samouprave.


 

 

Paket »preventivne« zakonodaje,

kot ga je označil predsednik ZOS Robert Smrdelj, zajema predlog sprememb Zakona

o lokalnih volitvah ter dva predloga sprememb Zakona o lokalni samoupravi, Predlog

zakona o omejevanju kandidiranja in opravljanja javnih funkcij.  Župani so ugotavljali, da so predlogi zakonov

strokovno problematični, saj posegajo v ustavne pravice npr. pravico

kandidirati na lokalnih volitvah omejuje pravnomočna obtožnica zaradi

naklepnega kaznivega dejanja, kar krši načelo domneve nedolžnosti, kršeni sta

načelo sorazmernosti in načelo pravne države.

Danes je razlog za prenehanje

mandata pravnomočna obsodba na najmanj šest mesecev nepogojne zaporne kazni,

predlogi pa določajo, da kandidat oziroma funkcionar ne bi smel biti

pravnomočno obsojen na nepogojno ali pogojno kazen zapora za več kot tri

mesece. Prav tako ne bi smel biti pravnomočno obsojen ne glede na višino kazni

zaradi kaznivega dejanja zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna

sredstva.  Župani temu ne nasprotujejo: pogoji

za predčasno razrešitev funkcionarja na podlagi pravnomočnih obsodb lahko tudi

zaostrijo, natančneje pa bi bilo potrebno dodelati omejevalni kriterij

pravnomočne obtožbe zaradi kaznivega dejanja zoper uradno dolžnost in

pooblastila.

Smiselno bi bilo urediti odpoklic

župana, so se strinjali župani, vendar mora biti urejen na način, da se

odpoklic uredi enotno za vse funkcionarje v državi, da mora biti sistem

transparenten, z ustreznimi varovalkami, ki bodo preprečevale zlorabe. Odpoklic

župana je dopusten, vendar na sorazmeren način (ob upoštevanju volilne pravice,

ob ustreznem odmiku od volitev…), zavedati pa se je treba, da gre tu za

političen odpoklic voljenega funkcionarja, je poudarila Vesna Juvan Gotovac. Tudi

Smrdelj je ocenil, da gre tukaj za neko politično dejanje, saj se o razrešitvi

ne bi odločalo na podlagi neke krivde ali dokazov. Toda če ljudje v neki

lokalni skupnosti ocenijo, da stvari ne gredo tako, kot so pričakovali, ali pa

gredo bistveno slabše ali da nastaja škoda, se županom zdi, da je korektno, da

pride tudi do predčasne razrešnice.

Ureditev odpoklica župana bi tako

morala ustrezno določati  odstotek

volivcev, ki lahko vložijo pobudo za razpis referenduma, odstotek volivcev, ki

lahko zahteva razpis referenduma ter ustrezno volilno udeležbo na referendumu o

odpoklicu župana. Prav tako je bilo izpostavljeno, da bi morala biti ljudem

dana tudi možnost odpoklica članov občinskega sveta.

Župani so se dotaknili aktualnega

političnega dogajanja ob oblikovanju nove vlade. Novo mandatarko in potencialne

koalicijske stranke se bo pozvalo, da v programu posebno pozornost namenijo

črpanju kohezijskih in ostalih evropskih sredstev v sedanji in prihodnji

finančni perspektivi. Prav tako bosta združenji občin novo vodstvo vlade

pozvali, da področju lokalne samouprave nameni samostojno službo.

Vesna Jovan Gotovac in dr. Roman Lautar

z Ministrstva za pravosodje in javno upravo sta predstavila osnutek projekta

Portal elektronskih uradnih glasil občin. Namen projekta je določiti

elektronsko uradno glasilo kot edino uradno obliko objave občinskih predpisov, vzpostaviti

enotni portal, ki bo zagotavljal vstop predpisa v pravni red države, pravno

varnost prebivalcev ter javni dostop do objavljenih predpisov, oblikovati

standardizirane datoteke za poenoten način pisanja občinskih predpisov ter zagotoviti

predhodne ocene skladnosti predloga predpisa z zakonom in nomotehničnimi

pravili, k čemur naj bi pripomogla tudi ustanovitev urada za lokalno regulativo

v okviru združenj občin. Finančna sredstva za vzpostavitev portala naj bi ministrstvo

pridobilo iz kohezijskih sredstev EU. S spremembo Zakona o lokalni samoupravi

naj bi združenji občin pridobili podlago za pridobitev sredstev za delovanje

urada za regulativo. Predsedstvi načeloma podpirata projekt, vendar je še

precej nejasnosti glede projekta, zato naj se oblikuje delovna skupina, ki bo

projekt dodelala, prav tako ni znano, kolikšen bi bil strošek občine, če bi se

odločila za ta način objave predpisov, kar je potrebno določiti, preden se

projekt podpre.

Navsezadnje sta predsedstvi razpravljali

tudi o problematiki  izjemnih presežkih

stroškov za zimsko službo občin v letošnji zimi kot posledici obilice snega,

snežnih plazov in tudi škode na cestni infrastrukturi ter možnosti pridobitve

sredstev iz državnega proračuna na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in

drugimi nesrečami. Pristojnemu ministru bo podana pobuda za sestanek na to

temo, občine pa se bo pozvalo, da podajo oceno povečanja stroškov zaradi hude

zime. 


< LETA 2011 V SLOVENIJI MANJ ODPADKOV NA OSEBO