27.11.2017 Starost: 5 let

NA SKLADU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ O PROBLEMATIKI IZDAJE POTRDIL O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČ

Ljubljana, 27. 11. 2017 - V četrtek, 23. 11. 2017, je v prostorih Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (v nadaljevanju Sklad) potekal sestanek glede problematike izdaje potrdil o namenski rabi zemljišč za potrebe izvedbe prenosov zemljišč, ki so se ga udeležili predstavniki ZOS, SOS in Sklada.


Predstavniki občin so Sklad ponovno opozorili, da je nerazumno od občin pričakovati, da bi zlasti zaradi kadrovske in finančne podhranjenosti izdajale potrdila v tako kratkem zahtevanem času, glede na ogromno število prejetih vlog Sklada. Zato je bil glavni namen sestanka najti skupni imenovalec glede določitve razumnega roka za ta opravila.

Na predlog občin, to je da bi Sklad oziroma pogodbeni izvajalec sam opravil vpogled v vzpostavljene evidence občin in s tem pridobil potrebne podatke, smo prejeli negativni odgovor. Predstavniki Sklada so namreč poudarili, da za potrebe urejanja prenosov zemljišč potrebujejo potrdila o namenski rabi zemljišč ter da predlagana alternativa s strani predstavnikov občin za sklad ni primerna, saj takšen »vpogled« ne bi predstavljal verodostojnega potrdila. Zato vztrajajo na izdaji predmetnih potrdil za vse vložene vloge.

Sklad pa nas je seznanil tudi s pozitivno informacijo, in sicer, da so bile občinam izdane že vse vloge, razen manjše količine vlog, ki so povezane z izvedenimi parcelacijami.


Tekom sestanka smo uspeli zbližati stališča in sprejeli sledeče sklepe:

  1. v sodelovanju z združenji občin se predlaga sestanek z vsemi akterji na nivoju države, ki so upravljavci državnega premoženja, in upravljavci občinskega premoženja;
  2. dinamika izdajanja potrdil o namenski rabi se določi postopno glede na razpoložljive kadrovske resurse občin;
  3. predlaga se nadgradnja informacijskega sistema Sklada za potrebe dostopanja do občinskih baz podatkov;
  4. določi se presečni datum, in sicer začetek meseca marca 2018, ko se udeleženci sestanka ponovno sestanejo z namenom pregleda in ocene izvedenih aktivnosti (zlasti glede rešenih vlog oziroma izdanih potrdil) do tistega dne;
  5. Sklad bo vsem občinam poslal seznam parcel, za katere so tekom postopkov ugotovili, da ne gre za zemljišča, ki bi se lahko prenesla na Sklad (tako imenovana »izločena zemljišča«), zaradi česar bo oziroma ostaja njihov lastnik občina. 

V skladu z navedenim pa smo vsaj do predlaganega termina (mesec marec 2018) uspeli doseči tudi opustitev ideje o prijavah upravni inšpekciji zaradi nepravočasnega izdajanja potrdil o namenski rabi. 

* * *


< PO VETU DRŽAVNEGA SVETA RS ODBOR DZ ZA NOTRANJE ZADEVE, JAVNO UPRAVO IN LOKALNO SAMOUPRAVO VNOVIČ PODPRL SPREMEMBE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN