12.02.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

NA SEJI VLADE O ZNIŽANJU PLAČ FUNKCIONARJEM

Ljubljana, 12.02.09 - Vlada je na redni seji sprejela Predlog zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev po katerem se naj bi začasno znižale tudi plače županov in podžupanov. Sprejela je še vrsto drugih dokumentov.


Vlada RS je sprejela Predlog zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev in se odločila, da državnemu zboru predlaga, da predlog zakona obravnava na izredni seji in ga sprejme po nujnem postopku. S predlaganim zakonom se znižuje plače plačne skupine A (funkcionarji), ki je urejena v Prilogi 3 ZSPJS, razen plače predsednika Državnega zbora, podpredsednikov Državnega zbora, poslancev in generalnega sekretarja Državnega zbora, ki jih bo urejal poseben zakon. Predloženi zakon znižuje plače funkcionarjev tako, da se jim od plače odšteje znesek v višini 4% njihove osnovne plače. Na ta način se ohranijo plačna razmerja med vsemi funkcionarji v enakem razmerju, kot so določena v veljavnem zakonu. Ker so funkcionarji nekaterih vej oblasti zaradi zaostrenih gospodarskih in finančnih razmer svoje plače že znižali za en plačni razred je po mnenju vlade predlog zakona primeren in uravnotežen. Predlagani varčevalni ukrepi so začasne narave, za obdobje dvanajst mesecev od začetka uporabe predlaganega zakona. S predlaganim zakonom sistem določanja plač funkcionarjev ostaja nespremenjen in se z njim še ne izvršuje odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-159/08 z dne 11.12.2008 ter št. U-I-60/06, U-I-214/05 in U-I-228/06 z dne 7.12.2006, na podlagi katerih so bila ugotovljena nesorazmerja med plačami funkcionarjev različnih vej oblasti, zlasti področje ustavne skladnosti plač sodnikov in jih mora Državni zbor v skladu z zadnjo odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-159/08 odpraviti v roku šestih mesecev po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije, torej še v letu 2009. Vlada predlaga znižanje funkcionarskih plač zaradi zagotovitve stabilnosti javnih financ v letu 2009. Predlagana sprememba je po njeni oceni v razumnem sorazmerju z zasledovanim ustavno dopustnim ciljem. Pri ustavnosodni presoji Zakona o ukinitvi pravice do regresa za letni dopust (Odločba U-I-260/98 z dne 09.11.2000) je Ustavno sodišče že zapisalo, da so varčevalni ukrepi kot del ekonomske politike države (zmanjšanje obsega javnih financ oziroma njihova uskladitev z realnimi možnostmi) dopustni. Obseg javnofinančnih odhodkov se bo zaradi znižanja plač funkcionarjev v obdobju dvanajstih mesecev od uveljavitve tega zakona znižal za 2,51 mio EUR bruto/bruto. Varčevalni ukrepi države v letu 2009 in 2010 so nujni tako z javnofinančnega vidika, kot tudi z vidika zagotovitve večje skladnosti predvidenih makroekonomskih gibanj, zlasti razmerja med rastjo plač v javnem sektorju in rastjo produktivnosti dela ter zmanjšanja zelo velikih razlik v predvideni rasti plač v zasebnem in javnem sektorju v tem in prihodnjem letu. Poglavitna rešitev predlaganega zakona je znižanje plač vsem funkcionarjem za obdobje dvanajstih mesecev od uveljavitve predlaganega zakona. Ocenjeno znižanje plač funkcionarjev bo na letni ravni za 1.690 funkcionarjev za obdobje dvanajstih mesecev od uveljavitve zakona znašalo 2.51 mio EUR bruto/bruto, od tega za 83 funkcionarjev drugih državnih organov 182.600 EUR, za 34 funkcionarjev izvršilne veje oblasti 86.400 EUR, za 1.345 pravosodnih funkcionarjev 1.930.500 EUR in za 228 županov in podžupanov 312.300 EUR.

 

Vlada o modificiranem predlogu Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010 Vlada RS se je seznanila z Informacijo o modificiranem predlogu Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010. Vlada je pooblastila ministrico za javno upravo Irmo Pavlinič Krebs in ministra za finance dr. Franca Križaniča, da se kot pooblaščena vladna pogajalca pogajata z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in da z njimi skleneta in podpišeta Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009–2010. Predlogi vladne strani se nanašajo na potrebne spremembe členov Kolektivne pogodbe za javni sektor, pri čemer so ocenjeni vsi finančni učinki. Spremembe členov se nanašajo na naslednje vsebinske sklope: 1. Odprava pomanjkljivosti (anomalij) v Kolektivni pogodbi za javni sektor · uvrstitev orientacijskih delovnih mest v plačne razrede, · dodatki 2. uskladitev osnovnih plač z inflacijo 3. regres za letni dopust 4. redno delovno uspešnost in 5. na odpravo dinamike plačnih nesorazmerij.

 

Uredba o stanju površinskih voda

Vlada RS je izdala Uredbo o stanju površinskih voda. Zakon o vodah in Zakon o varstvu okolja določata, da vlada določi standarde kakovosti okolja in merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja razvrščajo v razrede ali stopnje. Z uredbo so določeni standardi kakovosti okolja in razredi kemijskega in ekološkega stanja površinskih voda. Določena so tudi merila za razvrščanje vodnih teles površinskih voda v razrede, in sicer v dva razreda kemijskega stanja, ki je lahko dobro ali slabo, ter v pet razredov ekološkega stanja, ki je lahko zelo dobro, dobro, zmerno, slabo ali zelo slabo, oziroma ekološkega potenciala, ki je lahko največji, dober, zmeren, slab ali zelo slab. Prav tako je določen seznam parametrov kemijskega stanja, ki vsebuje prednostne in prednostne nevarne snovi, določeni pa so tudi posamezni biološki, kemijski in splošni fizikalno-kemijski ter hidromorfološki elementi ekološkega stanja. Za posamezne elemente so določeni tudi parametri oziroma metrike za vrednotenje s temi elementi, za biološke elemente pa so opredeljene tudi obremenitve, na katere so posamezne metrike občutljive. V uredbi so določene tudi dodatne zahteve glede vodnih teles površinskih voda ali njihovih delov, ki segajo na območja, kjer se odvzema voda za oskrbo s pitno vodo, ali na posebna varstvena območja.


< MINISTRA POGAČNIK IN ERJAVEC O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU