17.10.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

NA SEJI PREDSEDSTVA ZOS TUDI O OSNUTKU KOALICIJSKE POGODBE

Litija, 17. 10. 2008 – V občini Litija je potekala 5. redna seja Predsedstva Združenja občin Slovenije, na kateri so župani obravnavali osnutek koalicijske pogodbe v delu usklajevanja področij lokalne samouprave, regionalnega razvoja in kohezijske politike. Prav tako pa so obravnavali izvedbo postopka javnega naročila za dobavo električne energije, ki ga bo združenje izvedlo za občine, ki so izkazale interes, ter novo storitev združenja – ustanovitev Skupne notranje revizijske službe za občine članice ZOS, ki bo pričela delovati z letom 2009.


Osnutek koalicijske pogodbe

 

Predsedstvo je oblikovalo pripombe in predloge k osnutku koalicijske pogodbe ter jih posredovalo bodočim podpisnikom koalicijske pogodbe. V pismu smo izrazili prizadevanje, da bodoča koalicija nadaljuje z delom Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, saj bo tako še naprej možen neposreden dialog med vlado in občinami oziroma reprezentativnimi združenji. V predlogu je kar v nekaj odstavkih izpostavljen sistem financiranja občin, ki naj bi v prihodnje temeljil na primarnih lastnih virih, šele nato pa bi sledile dotacije države in drugi viri financiranja. Izpostavljena je državi podrejena, nesamostojna lokalna samouprava. Prav tako je zapisano, da bodo zato v novem mandatu uveljavljeni popravki zakonodaje s področja financiranja občin, ki naj bi sledili ustavni odločbi. Menimo, da so navedeni problemi z reformo financiranja lokalne samouprave (sistemski zakon o financiranju občin in novela tega zakona, uveljavljena na podlagi odločbe ustavnega sodišča) že v veliki meri odpravljeni. Prav tako menimo, da je v veliki meri uresničena tudi vsebina odločbe ustavnega sodišča. Svoje stališče v nadaljevanju pojasnjujemo. Glede financiranja občin je treba izpostaviti, da je bil v preteklosti osnovni problem predvsem v načinu razdelitve osebne dohodnine, kar je povečevalo razlike v obsegu samofinanciranja med občinami. Nekaj mestnih in gospodarsko močnih občin je realiziralo velike presežke, večina slovenskih občin pa je imela velike primanjkljaje glede na izračunano primerno porabo, ki naj bi omogočala realizacijo zakonsko obveznih nalog. Država je ukrepala s finančno izravnavo. Takšno stanje pa naj bi se po izvedenih simulacijah še povečevalo, zato se je konec leta 2006 izvedla reforma financiranja občin. Uveljavitev Zakona o financiranju občin (Ur. list, št. 123/06) je med številnimi prednostmi in novostmi prinesla tudi povečan delež občin, ki so se samofinancirale, in sicer se je pred uveljavitvijo novega sistemskega zakona 31 odstotkov občin samofinanciralo, po uveljavitvi pa se je ta delež povečal na 50 odstotkov. Nato je ustavno sodišče v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Mestne občine Ljubljana, Občine Trzin, Občine Log – Dragomer in Občine Ĺ empeter – Vrtojba odločilo, da so določeni členi Zakona o financiranju občin v neskladju z ustavo in tako državnemu zboru naložilo, da mora ta neskladja v določenem roku odpraviti. Državni zbor je na podlagi odločbe ustavnega sodišča sprejel novelo Zakona o financiranju občin. Poglavitne rešitve so se nanašale na neposredno in primarno zagotovitev dovolj obsežnih lastnih virov občin za pridobivanje sredstev za financiranje primerne porabe. Kot lastni vir financiranja občin je določen 54 odstotni delež prihodkov od dohodnine, realiziranih v predpreteklem letu, ki v celoti pripadajo občinam. Novela zakona je določila merila za financiranje primerne porabe. Pri določitvi meril je bilo upoštevano napotilo iz 5. točke 8. člena Evropske listine lokalne samouprave (Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave (MELLS), Uradni list RS -Mednarodne pogodbe, št. 15, Uradni list RS, št. 57/96). Po novi zakonodaji o financiranju občin torej pride do izboljšanja samofinanciranja večine slovenskih občin, zmanjšanja finančne izravnave in s tem do zmanjšanja odvisnosti od državnega proračuna, kar temelji predvsem na ustreznejši razdelitvi državnih davkov oziroma glavarine, sočasno pa se postopoma zmanjšujejo presežki nad primerno porabo.

V predlogu koalicijske pogodbe je med drugim tudi zapisano, da je s teritorialnega in funkcionalnega vidika šla reforma lokalne samouprave v Sloveniji predaleč, in sicer od največjih do najmanjših občin, te pa naj bi bile preobremenjene z državnimi pristojnostmi.

V Združenju občin Slovenije smo vseskozi zagovarjali ustanavljanje majhnih in srednjih občin, saj je bilo iz prakse vidno, da so le-te gonilo razvoja določenega območja. Menimo, da je v naši državi prva stopnja lokalne samouprave primerno vzpostavljena in je glede na rezultate dela tudi majhnih in srednjih občin takšno strukturo treba obdržati. Prav tako pa je taka ureditev tudi bližje občanom oz. državljanom.

Glede ustanovitve pokrajin v Združenju občin Slovenije menimo, da bi bilo smiselno že začete postopke in že pripravljene predloge vseh pokrajinskih zakonov dograditi in vsebinsko dodelati, saj je bilo v ta projekt vložene veliko energije. Vsekakor pa se je treba tega projekta lotiti takoj po konstituiranju vlade in tako zagotoviti primeren čas za izpeljavo tega, za slovensko lokalno samoupravo, izjemnega projekta.

 V zadnjem času je v javnosti dokaj odmevna informacija tudi o zagotovitvi "izgubljenega denarja" mestni občini Ljubljana. V Združenju občin Slovenije menimo, da je nastali problem nujno treba rešiti, saj mora imeti Ljubljana kot glavno mesto dovolj zagotovljenih finančnih virov za delovanje na vseh področjih svojega delovanja. Predlagamo, da nova vlada ta denar Ljubljani zagotovi na podlagi zakonodaje o glavnem mestu.

 

Javno naročilo za dobavo električne energije

 

Na Združenju občin Slovenije smo v juniju pristopili k pripravi postopka izvedbe skupnega javnega naročila dobave električne energije za občine. V ta namen smo občine prosili, da nam posredujejo obvestila o zainteresiranosti dobave električne energije za njihovo (za občine in posredne proračunske uporabnike občin - zavode) območje in nadalje tudi izpolnjene vprašalnike, ki so polaga za izvedbo postopka javnega naročila. V slabem mesecu in pol je interes izkazalo 51 občin in na podlagi prijav smo izbrali zunanjega izvajalca, ki bo izvedel postopek javnega naročanja električne energije za vse prijavljene občine. Prejeli smo 30 izpolnjenih vprašalnikov, ki smo jih že poslali izbranemu zunanjemu izvajalcu. Ta bo v postopek javnega naročila vključil tiste občine, ki so posredovale izpolnjene vprašalnike. Postopek javnega naročanja bomo skušali zaključiti pred koncem 2008, saj želimo občinam, ki za leto 2009 še nimajo sklenjene pogodbe o dobavi električne energije, omogočiti, da na podlagi javnega naročanja električne energije le-to storijo.

 

Ustanovitev Skupne notranje revizijske službe za občine članice ZOS

 

 V Združenju občin Slovenije smo občinam ponudili novo storitev, in sicer možnost izvajanja storitve notranjega revidiranja za potrebe občin in njihovih javnih zavodov. Interes za pristop k novi storitvi združenja je izkazalo 64 občin, od tega 18 nečlanic. Ob začetku aktivnosti za izvedbo te storitve smo želeli to možnost ponuditi in zagotoviti vsem občinam in ne le članicam ZOS, vendar smo s strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj dobili opozorilo, da skladno z Zakonom o lokalni samoupravi lahko to storitev izvajamo le za občine članice. V ZOS smo tako pričeli z intenzivnimi pripravami na ustanovitev skupne notranje revizijske službe za potrebe občin, ki bi jo ustanovili v skladu z 11. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, predvidoma v začetku leta 2009. Prav tako pa bi storitve notranjega revidiranja poleg občin, v skladu s prostimi kapacitetami in z možnostmi skupne notranje revizijske službe, lahko koristili tudi javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina. V oktobru za vse zainteresirane občine pripravljamo predstavitev, na podlagi katere se bodo občine odločile o pooblastilu ZOS za ustanovitev skupne notranje revizijske službe in podpisu dogovora, ki bi občinam zagotavljal, da bodo s strani ZOS opravljene notranje revizije. V dogovoru bi določili tudi povračilo stroškov za opravljene notranje revizijske storitve. Na podlagi sklenjenih dogovorov bomo zagotovili primerno število državnih notranjih revizorjev za opravljanje notranjih revizij in ostalih storitev skupne notranje revizijske službe. Cena notranjih revizijskih storitev bo tako vključena v letno članarino, ki bo po novem za občine, ki bodo imele pri nas notranjo revizijsko službo, sestavljena iz fiksnega dela, variabilnega dela ter iz dela za notranji nadzor (ta del za leto 2009 ne bo višji od 4000 evrov bruto na občino, ne glede na velikost občine), ki ga bo letno potrjevala skupščina združenja. * * *


< NOVINARSKA KONFERENCA PO 5. SEJI PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE