09.01.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

NA SEJI PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE O PROBLEMATIKI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZPRŠENIH GRADENJ

Ljubljana, 9. 1. 09 – V prostorih Doma krajanov Ĺ enčur je potekala 1. redna seja Predsedstva Združenja občin Slovenije v letu 2009, na kateri so člani med drugim obravnavali problematiko prostorskega načrtovanja in razpršene gradnje. Na seji predsedstva so sodelovali tudi predstavniki Ministrstva za okolje in prostor in Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.


 

Tako problematika na področju prostorskega načrtovanja kot razpršene gradnje je za občine zelo pereča, saj se pri oblikovanju in sprejemanju prostorskih načrtov srečujejo z veliko težavami. Na podlagi določb Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter o pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij je tako prišlo do situacije, da se nekatera zemljišča, ki so bila kupljena kot zazidljiva, s pravilnikom spreminjajo v kmetijska. V zvezi s problematiko razpršene gradnje je na okoljskem ministrstvu že potekal sestanek, na katerem je bilo med drugim dogovorjeno, da se naj bi v pojasnilih ministrstva občinam omogočilo, da bi se v okviru prostorskih planov občine dopustila dograditev, nadzidava ali širitve objekta pri razpršeni gradnji. Glede posameznih otokov nezazidanih stavbnih zemljišč na območju razpršene gradnje bo MOP do 13. januarja, ko bo posvet z vsemi občinami pripravilo razlago, ki bo razrešila to problematiko, ampak samo v primerih, kjer je to posledica že zatečenega stanja. Prav tako bo ministrstvo pripravilo razlago v katerih primerih je dopustna gradnja na kmetijskih zemljiščih in za katere primere. S strani ZOS je bil MOP dan poziv za kadrovske okrepitev pri nosilcih urejanja prostora. O te problematiki bodo člani predsedstva razpravljali tudi na prihodnji seji.

 

čŒlani predsedstva so razpravljali tudi o višini povprečnine za financiranje občin v letu 2009. Drugi in tretji odstavek 12. člena Zakona o financiranju občin določa, da Vlada Republike Slovenije doseže dogovor z reprezentativnimi združenji o višini povprečnine za naslednje proračunsko leto. Na podlagi tega smo s strani prejšnje vlade v oktobru leta 2008 prejeli izhodišča o določitvi povprečnine za leto 2009. Po pregledu normativnega načrta vlade za leto 2009 je razvidno, da bo vlada v začetku tega leta pripravila rebalans proračuna in posledično tudi spremembo Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2008 in 2009. Na podlagi tega smo Ministrstvu za finance posredovali pobudo za sestanek, saj smo v Združenju občin Slovenije pripravili analizo iz katere je razvidno, da so občine v letu 2008 dobile določene naloge v izvajanje. Te naloge prinašajo občinam nove finančne obveznosti. Na podlagi pripravljene analize menimo, da mora Vlada RS v skladu z 2. odstavkom 12. člena Zakona o financiranju občin pred predložitvijo državnega proračuna v državni zbor skleniti dogovor z reprezentativnimi združenji občin, s katerim se predvidijo vrsta in obseg dodatnih nalog občin, katerih stroški se upoštevajo pri ugotovitvi primernega obsega sredstev za financiranje občinskih nalog, in višina povprečnine v naslednjem proračunskem letu.

 

Na dnevnem redu seje pa je bila tudi obravnava Poročila o delu Združenja občin Slovenije v letu 2008 ter Programa in finančnega načrta dela Združenja občin Slovenije za leto 2009. Na podlagi poročila je bilo ugotovljeno, da je združenje v letu 2008 poslovalo dobro, doseglo zastavljene cilje in izpeljalo zastavljene naloge, katere je s programom in finančnim načrtom za leto 2009 nadgradilo. V letu 2008 se je v združenje tako vključilo 19 novih občin, kar je dober pokazatelj kakovostnega dela.

 

Prav tako pa so člani predsedstva dorekli podrobnosti v zvezi z izvedbo 11. Skupščine ZOS in pa Slavnostne akademije ob 10. obletnici delovanja združenja. Oba dogodka bosta potekala 2. 2. 2009 v Hotelu Kokra na Brdu pri Kranju. Na slavnostni akademiji bodo 10 ustanovnim članom podeljene plakete častnega člana.

 

* * *


< NOVINARSKA KONFERENCA PO 1. SEJI PREDSEDSTVA ZOS V LETU 2009