15.04.2022 Starost: 343 dni

NA PODLAGI NOO OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA INVESTICIJE IZGRADNJE IN PRENOVE JAVNIH NAJEMNIH STANOVANJ

Ljubljana, 15. 4. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) objavilo Javni razpis za dodelitev sredstev s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnh stanovanj. Za investicije je predvidenih 60 mio evrov, rok za oddajo vlog je 31. 5. 2022.


Namen javnega razpisa je zagotavljanje javnih najemnih stanovanj z:

 • gradnjo (novogradnja, rekonstrukcija, manjša rekonstrukcija ali sprememba namembnosti) ali
 • odkupom (s prenovo stanovanj, ko bo to potrebno glede na ohranjenost stanovanja, energetsko učinkovitost ali funkcionalnost stanovanja). Za prenovo se po tem razpisu štejejo rekonstrukcija, manjša rekonstrukcija ali vzdrževanje objekta, kot jih določa Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21)

Uporabna dovoljenja za pridobljena javna najemna stanovanja morajo biti zagotovljena do 31. 12. 2025.

Ciljna skupina
za pridobitev sredstev za financiranje gradnje ali nakupa javnih najemnih stanovanj so lokalne skupnosti, javni stanovanjski skladi, neprofitne stanovanjske organizacije, ter druge organizacije, ustanovljene s ciljem zadovoljevanja potreb po javnih stanovanjih.

Prijavitelji morajo za izpolnjevanje pogojev:

 • predložiti investicijsko dokumentacijo, ki je izdelana skladno z določili Uredbe o enotni metodologiji za prijavo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),
 • predložiti pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo oziroma prenove stanovanjskih enot ali stanovanjske stavbe (in vse morebitne spremembe in dopolnitve), skladno z zakonodajo, ki ureja graditev objektov,
 • v primeru, da gradnja oziroma prenova ob predložitvi vloge že poteka, mora prosilec predložiti sklenjeno gradbeno pogodbo, vključno s popisi del in poročilom pogodbenega izvajalca del s presekom stanja,
 • v primeru nakupa stanovanjskih enot veljavno sklenjeno prodajno pogodbo,
 • za gradnjo, prenovo ali nakup stanovanjskih enot izdelano ustrezno projektno dokumentacijo skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20) in v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 1/11, 61/17 – GZ, 199/21 – GZ-1, 205/21 in 29/22),
 • predložiti izkaz energijskih lastnosti stavbe, kot ga določa Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10, 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1),
 • predložiti pisno izjavo vodje projekta, da bo projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) izdelana skladno s predpisi,
 • predložiti  pisno izjavo vodje projekta, da so vse nove stavbe skladno s 25. členom Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20) skoraj ničenergijske,
 • predložiti izjavo prijavitelja, da vsaj 10 let od sklenitve pogodbe o sofinanciranju ne bo odtujil nepremičnin, gradbenih proizvodov, strojnih naprav in opreme, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu,
 • predložiti izjavo prijavitelja, da bodo pridobljene stanovanjske enote oddane upravičencem z javnim razpisom,
 • predložiti izjavo prijavitelja, da bodo pridobljene stanovanjske enote oddane upravičencem po neprofitni najemnini,
 • izkazati, da ima prijavitelj zagotovljene vire financiranja za izvedbo projekta z izjavo prijavitelja in priloženimi dokazili iz proračunskih dokumentov ter finančnih načrtov prijavitelja.

Javni razpis je na voljo TU.

Za dodatne informacije
se lahko pišete na elektronski naslov alen.cerv(at)gov.si ali rok.klemencic(at)gov.si.

* * *

 


< V VELJAVO STOPIL NOV ZAKON O VARSTVU OKOLJA