06.04.2022 Starost: 352 dni

NA OKOLJSKEM MINISTRSTVU PRIPRAVILI PREDLOG UREDBE O RAZREŠITVI NASPROTJA JAVNIH INTERESOV

Ljubljana, 6. 4. 2022 - Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Uredbe o razrešitvi nasprotja javnih interesov, katero je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.


Predlog Uredbe o razrešitvi nasprotja javnih interesov (v nadaljevanju: Uredba) je pripravljen na podlagi 20. člena Zakona o urejanju prostora, ki določa razrešitev nasprotja interesov in nalaga vladi, da področje podrobneje opredeli.

Uredba določa:

 • merila za vrednotenje vplivov na gospodarstvo, družbo in okolje pri odločanju o razrešitvi nasprotja javnih interesov,
 • postopek odločanja o razrešitvi nasprotja javnih interesov.

Uredba določa, da se odločanje o razrešitvi nasprotja javnih interesov se lahko izvede v postopku priprave prostorskega akta:

 • državnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: DPN),
 • uredbe o najustreznejši varianti,
 • občinskega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPN),
 • občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN), 
 • akcijskega programa za izvajanje Strategije,
 • regionalnega prostorskega plana ali
 • občinskega prostorskega plana.

Določa pa se tudi uporaba pri tudi pri podrobnejšem prostorskem načrtovanju in dovoljevanju, ki se izvaja v okviru združenega postopka ali delnega združenega postopka pri državnem prostorskem načrtovanju.

Uredba v 5. členu določa, da se pobuda za uvedbo postopka odločanja o razrešitvi nasprotja javnih interesov vloži, če pripravljavec prostorskega akta po prejemu negativnega mnenja državnega nosilca urejanja prostora oceni, da je nastalo strokovno nerešljivo nasprotje javnih interesov, tako da ni mogoče nadaljevati postopka priprave prostorskega akta brez določitve izjeme od določenih varstvenih ali razvojnih ciljev.  Ta se lahko vloži v treh fazah, in sicer:

 • v fazi predloga prostorskega akta,
 • v fazi študije variant, če se ta izdela pri državnem prostorskem načrtovanju, ali
 • v fazi priprave dokumentacije, če gre za združen postopek ali delni združen postopek pri državnem prostorskem načrtovanju in pobuda ni bila vložena v fazi študije variant.

Uredba določa, da se pobuda najprej vloži pri ministrstvu, pristojnemu za prostor. Ta preveri izpolnjevanje pogojev za njeno obravnavo, nato jo javno objavi in pridobi mnenja ter pripravi gradivo za obravnavo pobude na vladi.  Uredba tudi določa, da se pobudi predloži elaborat interesov. Za pripravo tega pa je odgovoren pripravljavec prostorskega akta, v primeru državnega prostorskega načrtovanja pa pobudnik priprave prostorskega akta.

Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete do vključno 5. 5. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

                                                      * * *


< PRIPRAVLJEN PREDLOG UREDBE O SMERNICAH NOSILCEV PROSTORA