11.01.2012 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

NA MOP-U SESTANEK O PROBLEMATIKI PRIPRAVE OPN

Ljubljana, 11. 1. 2012 – Na Direktoratu za prostor Ministrstva za okolje in prostor je danes potekal sestanek, na katerem je bila obravnavana aktualna problematika glede priprave in sprejemanja občinskih prostorskih načrtov (OPN), dogovorjeno pa je bilo nadaljnje sodelovanje med direktoratom za prostor in združenjema občin z namenom izboljšanja sistema prostorskega načrtovanja.


 

 

Dr. Mitja

Pavliha, generalni direktor Direktorata za prostor, je izpostavil, da je skrajni

čas, da se vzpostavijo debate o problematiki, ki se je pojavila  na področju prostorskega načrtovanja od

sprejetja zakona leta 2009, in da se ne glede na politične spremembe začnejo

pogovori o potrebnih spremembah na tem področju. Ambicija direktorata za

prostor so ne le pogovori z nosilci urejanja prostora, temveč tudi usklajeno

delovanje nosilcev urejanja prostora in sistemske spremembe. Želijo biti

slišani, umeščanje v prostor je namreč  gibalo razvoja, poudarjajo. Podpirajo »razvoj

za zaščito«. Damijan Uranker je izpostavil, da so resorji okrepili in vzpostavili

omejitve na področju varovanja okolja, s tem pa prehiteli razvojni vidik, kamor

spada tudi prostorsko načrtovanje. On tem je Uranker predstavil eno od idejnih

rešitev, da bi poskušali povezati dva postopka, to je postopek priprave OPN in

postopek presoje vplivov na okolje.

Predsednik ZOS

Robert Smrdelj je poudaril, da je potrebno nekaj narediti, da se postopki

sprejemanja OPN speljejo do konca. MOP se je sicer trudil iskati vlogo »koordinatorja«

med nosilci urejanja prostore, da pa ta koordinator še vedno manjka in da brez

njega ne bo šlo. Predlagal je, da bi se oblikovala npr. medresorska komisija,

ki bi rekla, na čem lahko nosilci urejanja prostora vztrajajo, kje pa je

potrebno odstopiti od svojih stališč.

Pavliha na to

odgovarja, da prostorski del MOP-a ni dobil nadsektorske vloge, saj bi bil s

tem en del ministrstva nadrejen drugemu. Pavliha sicer poudarja, da so na

direktoratu prostovoljno prevzeli vlogo koordinatorja, vendar pa bodo za takšno

vlogo potrebovali več kot argumente, da se stvari premaknejo (politično

podporo). Imeli so ideje, da mandat koordinatorja podelijo prostorski

konferenci, obstajala je tudi ideja, da bi se vzpostavila vladna služba za

prostorski razvoj. Spraševal se je tudi, zakaj ne vzpostavimo javnega interesa.

Na direktoratu za prostor podpirajo varovanje živalskih, rastlinskih vrst in

drugih varovalnih sistemov, a ne na račun ljudi.

Skozi razpravo

je bilo izpostavljeno, da so postopki še vedno dolgotrajni. Sicer se roki že

bolj spoštujejo, da pa še vedno ni zadovoljivega učinka. Poudarjeno je bilo, da

Zakon o lokalni samoupravi govori o avtonomiji občin, za kar ji je potrebno

dati ustrezne pristojnosti, tudi na področju prostorskega načrtovanja, zavedajo

pa se, da imajo resorji svojo zakonodajo, ki jo morajo spoštovati. Podana je

bila ideja, da bi bilo direktorat za prostor potrebno postaviti na nivo vladne

službe. Nadalje je bilo opozorjeno na odnos do prostora, saj je problem zelo

globok, ker prostorsko načrtovanje nima veljave, ki bi jo moralo imeti. S strani

predstavnikov občin je bilo opozorjeno tudi, da se prostorskega načrtovanja ne

loteva dovolj življenjsko – na občine hodijo ljudje, ki so zelo jezni, ker več

let ne morejo graditi. Predstavniki občin so se zavzeli za večje pristojnosti

občin na področju prostorskega načrtovanja, potrebno je preučiti nujnost in

upravičenost strokovnih podlag, je bilo izpostavljeno.

Pavliha je

nazorno povedal, da želijo vzpostaviti sistem, ki bo neodvisen od tega, ali se

dva ministra oziroma strokovne službe ministrstev razumejo ali ne. Imamo

državni prostorski načrt, ki je velika prioriteta, pa še sedaj ni bil sprejet.

Uranker je opozoril, da se bodo pojavile težave pri spremembah OPN, ki bodo

morale povzeti državni prostorski načrt, kar bo dejansko neizvedljivo.

Smrdelj je

opozoril še na dva segmenta, kjer vidi težave, vendar nista neposredno povezana

s prostorskim načrtovanjem, imata pa velik vpliv: gre za neurejenost v prostoru

v povezavi s 6. členom zakona o graditvi objektov npr. neurejenost gradbišč,

ter umeščanje v prostor javnih objektov, kjer se pojavljajo težave v postopkih

razlastitev, služnosti trajajo predolgo, težave pri parcelacijah itd. Opozorjeno

je bilo tudi, da se lokalni ravni dostikrat ne zaupa, in se vse, kar občina

naredi, preverja.

Pavliha je

opozoril, da vseh težav ne bodo mogli rešiti in da naj bi na naslednjih

sestankih ostali v okvirih prostorskega načrtovanja, po drugi strani pa je

opozoril, da se morajo občine zavedati, da vseh osebnih interesov ne morejo

rešiti. Velika teža je na županih in občinah, da pripravijo dobre prostorske

akte, pri čemer je velika teža na uslužbencih občin, ki morajo upoštevati vse

varstvene režime, je opozoril. Po drugi strani pa občinska uprava nima veliko

vpliva, saj podlage za OPN pripravijo strokovnjaki, odgovarjajo predstavniki

občin.

Uranker je še

povedal, da se je oblikovala medresorska delovna skupina za prostorsko in

razvojno načrtovanje (sestavljajo jo predstavniki SVREZ, SVLR in Direktorat za

prostor), ki so že prišli do zaključka, da bi bilo potrebno strateško prostorsko

načrtovanje dvigniti za eno raven, to je na regijsko raven, pa čeprav samo na

raven statističnih regij, ali spodbuditi drugačno prostovoljno povezovanje

občin, s čimer bi želeli spodbuditi sodelovanje občin, ne pa njihovo medsebojno

tekmovanje.

Udeleženci

sestanka so izpostavili še mnoge druge zadeve, dogovorili pa smo se, da bosta

Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije na podlagi današnjega

sestanka pripravila dopis, ki ga bomo naslovili na bodočega ministra. V dopisu

bomo predlagali srečanje z ministrom, na katerem želimo bodočemu ministru

predstaviti problematiko sprejemanja OPN in opozoriti na težo, ki jo ta

problematika ima, saj si lahko le ob podpori ministra nadejamo dejavnejše

reševanje nastale situacije na področju prostorskega načrtovanja.


< AKCIJA OČISTIMO SLOVENIJO BO LETOS 24. MARCA