19.02.2016 Starost: 6 let

NA MOP SESTANEK O VZPOSTAVITVI EVIDENCE STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN O SPREJEMANJU NOVIH ODLOKOV ZA ODMERO NUSZ

Ljubljana, 18. 2. 2016 - Na Ministrstvu za okolje in prostor smo se predstavniki občin sestali s predstavniki ministrstva in Geodetske uprave RS glede vrednotenja stavbnih zemljišč do vzpostavitve evidence stavbnih zemljišč v prehodnem obdobju ter glede priprave odlokov o nadomestilu v prehodnem obdobju.


Državna sekretarka Lidija Stebernak je povedala, da se nadaljuje s projektom priprave novega sistema obdavčitve nepremičnin. Davek  na nepremičnine se bo uvajal postopoma, ko bodo vzpostavljene evidence, v celoti pa, ko bo zaključen projekt e-prostor, s katerim želijo vzpostaviti evidence s podatki, ki bodo povezljivi. Izvedba projekta e-prostor naj bi bila končana leta 2020.

 

MOP želi do sredine 2017 vzpostaviti dovolj kvalitetno evidenco stavbnih zemljišč za prehodno obdobje obdavčitve nepremičnin. Evidenca naj bi temeljila  na podatkih o osnovni namenski rabi zemljišč. Podatke bi zajeli iz OPN-jev, težava pa nastane pri občinah, ki OPN še nimajo sprejetih. Pri teh naj bi zarisali »obode«, v katere bi zajeli zemljišča z največjo razvojno stopnjo, zunaj zemljišč pa bi ostala kmetijska in gozdna zemljišča. V mejnih primerih bi GURS občino zaprosil za podatke.

 

Zazidljiva zemljišča naj bi se vrednotila na dveh nivojih: stavbna – pavšalno, tam, kjer je mogoča gradnja, bi podatke posredovali na presečni datum, naslednjič bi se podatki spreminjali, ko bi se spreminjala namenska raba. Zunaj stavbnih zemljišč bi se uporabljali modeli glede na vrsto zemljišča (kmetijska – nov model na podlagi bonitet, vodna, gozdna…), javne ceste, ki niso odmerjene, bi se vrednotile glede na vrsto zemljišča, čez katerega gredo.

 

Predstavniki občin se o predlogu nismo dokončno opredelili. MOP smo zaprosili za pisno informacijo, da se lahko še pred obravnavo na Projektnem svetu do njega opredelijo, prav tako pa je bilo opozorjeno, da to pomeni dodatno delo občinam, ki mora biti tudi ustrezno ovrednoteno.

 

Predstavniki MOP in GURS so sicer podali informacijo, da se pripravlja nov Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, sprejet naj bi bil do konca leta 2016, v 2017 se bodo pripravili modeli vrednotenja, v 2018 sledi obveščanje lastnikov. V pripravi je tudi nov zakon o davku na nepremičnine, vendar nov sistem obdavčenja naj ne bi začel veljati pred letom 2019, najverjetneje v 2020. V skladu z odločbo Ustavnega sodišča bo nov sistem lastnikom omogočal pritožbo.

 

V drugem delu sestanka smo obravnavali določbo 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, ki občinam omogoča, da na njegovi podlagi za namero odmere NUSZ sprejmejo  nove občinske odloke, in sicer na podlagi VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih iz leta 1984 (ZSZ84) in določil Zakona o graditvi objektov (ZGO-1). MOP bo pripravil priporočila glede izvajanja 58. člena ZIPRS1617 ter jih posredoval občinam, na sestanku pa so nas seznanili z vsebino priporočil. Sčasoma bo MOP tudi začel izvajati nadzor nad sprejetimi predpisi.

 

Kot že omenjeno, se na podlagi  58. člena ZIPRS1617 lahko sprejmejo novi (!) odloki o odmeri NUSZ. MOP priporoča občinam, da to storijo, prav tako ta poziv naslavlja tudi na občine, ki so sprejele odloke po 21. 3. 2014, da prilagodijo sprejete odloke.  Predstavniki občin smo pri tem opozorili, da se s tem odpirajo vsi členi in da znajo v kakšnem občinskem svetu zadeve zaplesti.

 

MOP spodbuja občine, da sprejmejo nove odloke, s poudarkom, da naj čim bolj natančno uporabijo določbe ZSZ84 in ZGO-1. Hkrati pozivajo, naj se uporabljajo čim bolj sorazmerni ukrepi med različnimi tipi zavezancev, tudi povečanje ali zmanjšanje NUSZ naj bo čim bolj zmerno, naj ne bo prevelikih odstopanj za dosedanje zavezance,  občine naj ne določajo dodatnih oprostitev razen tistih, ki so že predvidene v zakonih itd.

 


< 75. REDNA SEJA VLADE RS