12.02.2021 Starost: 1 let

NA MNINISTRSTVU ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO O PREDLOGU ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Ljubljana, 12. 2. 2021 - Včeraj, 11. 2. 2021, je s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potekal sestanek, na katerem je razprava tekla o predlogu Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki je bil konec leta 2020 v javni obravnavi.


Predstavniki ministrstva so predstavili predlog zakona in predstavili okvirno časovnico sprejema zakona. Predlog zakona naj bi bil marca 2021 obravnavan na Vladi RS in nato bi sledila obravnava in sprejem v Državnem zboru RS.

Ministrstvo je v času javne obravnave porejelo kar nekaj pripomb, te je poslalo tudi Združenje občin Slovenije.

Največji del razprave je bil namenjen t.i. krčitevnim odločbam gozdov, katerih je letno izdano okoli 300. Težava je v tem, da jih ni v imformacijskem sistemu PIS, kar tudi otežuje prostorsko načrtovanje v občinah. Ministrstvo bo poizkušalo najti rešitve, tudi s predstavniki okoljskega ministrstva.

Upoštevana je bila pripomba ZOS v zvezi z dopustnostjo nasadov sadik, ki so namenjeni pridelavi sadja in oljk ter pogozdovanju. Opozorili smo, da to ni dopustno na najboiljših trajno varovanih zemljiših. Ministrstvo je v zvezi s tem povedalo, da se na leto potrebuje 2 mio sadik za potrebe pogozdovanja, da pa bod vsekakor določilo dopolnili v smeri, da zemljišča ostanejo v trajni namenski rabi in da ne pride do zaraščanja z gozdom.

Glede omejevanja vrtičkarjev pri postavljanju različnih lop za orodje, ki kasnejepostanejo tudi vikend hišice, je bilo s strani ministrstva podano stališče, da imajo občine vse možnosti omejevanja tega po Zakonu o urejanju prostora.

V razpravi o tem, da bi imele bile tudi občine predkupne upravičenke žal nismo našli soglasja. Ministrstvo je obrazložilo, da imajo to možnost po Zakonu o urejanju prostora.

Prav tako nismo prišli do soglasja pri predlogu, da se uveljavi pravna podlaga, ki bi občinam omogočila neposreden nakup kmetijskega zemljišča, brez odobritve upravne enote, v kolikor je za to izkazan javni interes. Bodo pa prisluhnili predlogu, da je občina predkupna upravičenka v primeru ko je na zemljišču že zgrajena cesta.

Pri predlogu ZOS, da se dopolni 98.b člen
z ustrezno opredelitvijo, da delitev solastnine lahko izvedejo tudi Agrarne skupnosti, saj gre pri v velikih primerih za delitev solastninskih deležev, ker nekaterih nekdanjih deležev Agrarnih skupnostih ni mogoče dedovati, saj dedičev ni več, živijo izven meja Slovenije ipd., je bilo podano stališče ministrstva, da je to materija drugega zakona - Zakona o agrarnih skupnostih.

Bodo pa upoštevali predlog, da se na območjih trajno varovanih in ostalih kmetijskih zemljiščih, dopusti postavitev tabel, ki označujejo npr. učne poti, označevalne table kmetij z namenom promocije njene dejavnosti.

O nadaljnjih aktivnostih na področju sprejemanja Zakona o kmetijskih zemljiščih vas bomo pravočasno in sproti obveščali.

* * *

 

 

 


< VLADA RS NA 56. REDNI SEJI PODALJŠALA VELJAVNOST ODLOKOV, SPREJETIH NA PODLAGI ZAKONA O NALEZLJIVIH BOLEZNIH