21.02.2013 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

NA MKO USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE PREDLOGA NOVELE ZAKONA O VARSTVU OKOLJA

Ljubljana, 20. 2. 2013 – Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje je bil že drugi usklajevalni sestanek glede predloga novele Zakona o varstvu okolja.  Sestanek je vodil državni sekretar Branko Ravnik, udeležili pa so se ga še predstavniki občinskih inšpektorjev in (združenj) občin.


 

 

Za občine je

še vedno najbolj problematičen prenos dodatnih pristojnosti na občinsko

inšpekcijo (gre namreč za prenos nadzora nad državnimi gospodarskimi javnimi

službami) in finančni učinek le-tega. 

Ministrstvo sicer še ni pripravilo finančne ocene predlaganih sprememb,

ko pa bodo pripravljene, bo stekel tudi pogovor z Ministrstvom za pravosodje in

javno upravo ter Ministrstvom za finance, da bi se povečanje finančnih

obveznosti odrazilo tudi na višini povprečnine, so obljubili na ministrstvu.

Ker predlog

zakona predvideva precejšnje  povečanje

okoljske dajatve, je za občine tudi pomembno, da se ta del izloči iz cene

komunalnih storitev. Občine namreč želijo zaščititi lastne cene komunalnih

storitev, pri čemer naj sprememba zakona omogoča, da se bo dvig cene komunalnih

storitev ločeno prikazoval zaradi dviga okoljske dajatve napram dvigu cen na

podlagi nove metodologije oblikovanja cen.

 

 

Občinski

inšpektorji so opozorili, da sta še vedno sporna dva člena predloga zakona.

156.a člen določa pristojnosti nadzora občinske inšpekcije, med drugim tudi nad

izvajanjem dimnikarskih storitev. Ministrstvo se bo še odločilo, kako bo rešilo

koncept dimnikarstva, so pa pojasnili, da to ne pomeni, da bodo inšpektorji

delali po programu, prav tako pa se pristojnost občinskih inšpektorjev omeji na

nadzor izvajanja dimnikarske dejavnosti pri uporabniku.

Za občinske

inšpektorje je problematična tudi sprememba 157.a člen, ki ureja način ukrepanja

v primeru nezakonito odloženih odpadkov. Predlog razmejuje pristojnost občinske

in državne inšpekcije glede nezakonito odloženih odpadkov s količino

(prostornino) odloženih odpadkov, to je 10 m3. Predlagano je bilo, da se ohrani

dosedanja ureditev tega področja, ali pa se gre v nov koncept razdelitve te

pristojnosti, po katerem se sprejme skupni program državne in občinske

inšpekcije za določeno območje, na podlagi katerega se nato razmeji nadzor.

Slednji koncept bo ministrstvo še preučilo.


< POGOJI ZA UPOKOJITEV PO ZPIZ-2 IN ZUJF