02.04.2015 Starost: 7 let

NA MIZŠ SO SE NADALJEVALI POGOVORI O UKREPIH ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČINAM

Ljubljana, 1. 4. 2015 – Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) smo se predstavniki ministrstva, združenj občin in občin sestali na tretjem delovnem sestanku v zvezi s pripravo predlogov ukrepov, ki bi občinam zmanjšali stroške na področju predšolske vzgoje in šolstva.


Tokratni sestanek je bil drugi sestanek delovne skupine za predšolsko vzgojo, ki se je lotila priprave konkretnih predlogov sprememb zakonodaje. V skladu z zadolžitvami prejšnjega sestanka je MIZŠ pripravilo podatke, s katerimi smo želeli preveriti smiselnost uvedbe določenih ukrepov.

 

Glede izenačitve heterogenih in homogenih oddelkov prvega starostnega obdobja podatki kažejo, da je homogenih oddelkov okoli 85 %. Vida Starič Holobar je pri tem opozorila, da precej občin še ne pozna vseh možnosti optimizacije organizacije oddelkov in da je tu še precej manevrskega prostora. Spremembe na tem področju zato niso predvidene.

 

Možnosti racionalizacije glede zahtev po sočasnosti v oddelku, ko oddelek ni poln, bi bile dobrodošle, vendar jih je težko predpisati. Prav tako je nismo našli ustrezne rešitve zaradi prostih mest v vrtcih v poletnih mesecih.

 

Vsi skupaj smo se strinjali, da predšolsko vzgojo in šolstvo dražijo tudi številne druge dejavnosti, ki se morajo izvajati npr. obvezno usposabljanje o varnosti in zdravja pri delu, tečaji prve pomoči (70 urni program skupaj z opremo stane okoli 4.000 evrov), zdravstveni pregledi zaposlenih itd. V zvezi s tem smo sklenili, da se na Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za zdravje pošlje pobuda za sestanek z zahteva po preučitvi smotrnosti vseh pregledov in usposabljanj.

 

Boris Zupančič iz sektorja za osnovno šolo  je povedal, da je tik pred javno obravnavo predlog novele Zakona o osnovni šoli, določa pa manjše spremembe, s katerimi se zamika uvajanje tujega jezika v prvih razredih osnovne šole. Pripravili so tudi predlog sprememb 56. člena Zakona o osnovni šoli, ki določa prevoz otrok v šolo. Nekaj občin bo preverilo finančne učinke predlaganih sprememb in preverilo, če ustrezno urejajo različne situacije. Strinjali smo se, da bi nov 56. člen moral iti v sprejem že s pripravljeno novelo. MIZŠ se z Agencijo za varnost prometa dogovarja o opredelitvi (ne)varnih poti, v okviru projekta, s katerim želijo prikazati celovito sliko mreže vzgoje in izobraževanja in jo pretvoriti v ustrezen portal, pa želijo hkrati izrisati šolske poti in v aplikaciji označiti, katera pot je nevarna. V zvezi s prevozi je potrebno ustrezno urediti tudi normative pri varstvu vozačev in kombiniranje kadra s podaljšanim varstvom.

 

Kar nekaj predstavnikov občin je opozorilo na izrabljanje instituta začasnega prebivališča in s tem težav pri vpisu otrok v šolo in določitvi matične šole (šolskega okoliša). MIZŠ bo poslalo pobudo Ministrstvu za javno upravo, da se poišče ustrezna rešitev.

 

S strani občin je bilo opozorjeno tudi, da bo potrebna sistemska ureditev glede pravice do spremljevalca in plačilom le-tega za otroke s posebnimi potrebami.

 

MIZŠ je pripravil nabor priporočil o načinih nadomeščanja odsotnih delavcev v vrtcu (pravno podlago, možne oblike nadomeščanja). Sicer je bilo opozorjeno, da je potrebno kot možnost nadomeščanje z notranjimi prerazporeditvami izkoristiti tudi specialnega pedagoga, svetovalnega delavca ter začasnega spremljevalca gibalno oviranih. Glede stroška nadomeščanja odsotnih delavcev do 30 dni je bilo dogovorjeno, da se vključi v ceno programa vrtca.

 


< MESEČNI UTRIP MESECA MARCA 2015