26.03.2015 Starost: 8 let

NA MIZŠ SESTANEK O UKREPIH ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČINAM NA PODROČJU VRTCEV

Ljubljana, 25. 3. 2015 – Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) smo se predstavniki ministrstva in (združenj) občin sestali na drugem delovnem sestanku v zvezi s pripravo predlogov ukrepov, ki bi občinam zmanjšali stroške na področju predšolske vzgoje in šolstva.


Predstavniki združenj občin smo že na prvem sestanku na MIZŠ pred dvema tednoma predstavili nabor ukrepov, v katerih vidimo konkretne rešitve za zmanjšanje izdatkov občinam na področju predšolske vzgoje in šolstva.

 

MIZŠ se strinja s predlogom, po katerem bi se strošek nadomeščanja odsotnih delavcev do 30 dni vključil v ceno programa vrtca. Ministrstvo je pri tem pripravilo tudi nabor možnih ukrepov za nadomeščanje odsotnih delavcev, vendar so predstavniki občin povedali, da se jih v veliki meri že poslužujejo in da bo tu prihranek minimalen.

 

MIZŠ se tudi strinja s podaljšanjem obdobja za uvedbo prostorskega  normativa o notranji igralni površini, razmišljajo celo o njegovem umiku. Sicer ima MIZŠ v načrtu dela letos v celoti pregledati in po potrebi spremeniti pravilnik o prostorskih normativih. Opozorjeno je bilo tudi, da bi morali biti normativi takšni, da bi se vrtec brez večjih prilagoditev lahko namenil za šolo.

 

Vsi smo se strinjali, da so problem prosta delovna mesta v juliju in avgustu, saj breme poletnih izpisov pade na občino in da bi bili prihranki na tem področju lahko veliki, vendar je težko sprejeti ustrezne ukrepe, saj se ljudi ne more odpustiti za dva meseca. Morda bi se dalo kaj narediti glede nadomeščanj, sočasnosti

 

S strani občin je bil podan predlog, da bi se uvedlo nov (najvišji) plačni razred za plačilo vrtca, po katerem bi bili starši dolžni plačati celotno ceno vrtca, torej za najbogatejše. Ministrstvo navaja, da je le 5 % plačnikov vrtca pade v najvišji plačilni razred (77 %), pojavljajo se zelo inovativne oblike izigravanja zakonov, zato bi bil uspeh tega ukrepa vprašljiv oz. zelo majhen. Trenutno tega ukrepa ne bodo predlagali, ostaja pa to vprašanje odprto.

 

Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje smiselnosti ločevanja med homogenimi in heterogenimi oddelki, predlagana je bila prilagoditev pravil o sočasni prisotnosti vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v oddelku, predvsem v oddelkih, ki niso polni, možnost izenačitve sočasnosti v oddelkih prve in druge starostne skupine itd.

 

Kljub poznanemu stališču ministrstva, v katerem se le-ta sklicuje na sklenjen socialni sporazum, s katerim se je vlada zavezala, da se normativi ne bodo spreminjali, je bil s strani občin podan predlog, da se ponovno pogleda število otrok v oddelkih npr. da se v oddelku prvega starostnega obdobja število otrok v oddelku poveča vsaj za enega otroka. Ukrep bi bil lahko tudi začasen. V nekaterih okoljih je namreč še vedno pritisk na vpis v vrtec. Ministrstvo ta predlog zavrača.

 

Če smo na prvem sestanku državno sekretarko razumeli, da so mogoči pogovori tudi o obsegu delovne obveznosti zaposlenih (v oddelkih), pa so predstavniki ministrstva predloge glede te teme zavrnili.

 

Na kratko smo se dotaknili tudi problematike s področja šolstva, predvsem glede šolskih prevozov, vendar bo ta predmet nadaljnjih pogovorov, predvidoma prihodnji teden.

 

MIZŠ smo ponovno opozorili, da bo glede na delež sredstev, ki jih občine namenjajo predšolski vzgoji in šolstvu, velik pritisk na njihovem področju in da bo sistem pač potrebno prilagoditi možnostim. Ukrepi, ki jih je ministrstvo pripoznalo, na žalost ne daje (željenih) finančnih učinkov.

 


< ODPRTA ŠTEVILNA VPRAŠANJA GLEDE STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE