04.04.2017 Starost: 6 let

NA MIZŠ SESTANEK O ŠOLSKIH PREVOZIH OTROK TER O AKTUALNIH ZAKONODAJNIH PREDLOGIH

Ljubljana, 4. 4. 2017 – Državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Andreja Barle Lakota nadaljuje pogovore s predstavniki občin o odprtih in perečih vprašanjih. Tokratna razprava je bila namenjena razmisleku o ureditvi šolskih prevozov otrok, državna sekretarka pa je podala tudi informacije glede aktualnih zakonodajnih predlogov.


Mag. Natalija Knez iz MO Slovenj Gradec je predstavila svoje magistrsko delo Prevozi otrok v šolo kot izvirna naloga lokalne skupnosti in koncept, ki so ga uvedli na MO Slovenj Gradec s sprejemom  pravilnika. Knezova kot ključne spremembe, ki bi bile potrebne v določbi 56. člena Zakona o osnovni šoli, izpostavi potrebo po bolj jasni dikciji 56. člena, opredelitev načina in višine povrnitve stroškov prevoza, pooblastilo občinam, da jim zaradi premajhnega števila otrok ni potrebno  organizirati prevoza, ampak zagotovijo povračilo stroškov.

 

Mnenja udeležencev glede sprememb 56. člena ZOsn so bila precej različna: od tega, da bi morali biti posegi v 56. člen ZOsn minimalni oz. da je obstoječa ureditev ustrezna, le brati jo je znati treba, opozorjeno je bilo na neskladje ureditve z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, potrebno je pregledati kriterije  za nevarne poti, občinam je potrebno pustiti dovolj fleksibilnosti, da lahko urejajo specifične potrebe v svojih okoljih itd.

 

Državna sekretarka je podala tudi informacijo o aktualnih zakonodajnih predlogih. MIZŠ pripravlja spremembe Zakona o osnovni šoli, med odprtimi členi je tudi 56. člen, ki je bil danes predmet razprave, spreminjajo pa se tudi določbe glede nacionalnega preverjanja znanja, bolj natančno se bo opredelil razširjen program, spremembe glede uvedbe prvega in drugega tujega jezika.

 

Zaključila se je javna obravnava Zakona o izobraževanju odraslih. Glede na prejete pripombe, podali smo jih tudi s strani Združenja občin Slovenije, so predstavnice ministrstva ponovno povzele glavne spremembe. Zatrjujejo, da se napram lokalnim skupnostim ureditev ne spreminja. S predlogom se dela struktura – nosilci izobraževanja odraslih, ki bodo javne organizacije – občinski javni zavodi oz. samostojen organizacijske enote drugega javnega zavoda. Ljudske univerze so sedaj v celoti strošek občin, s predlogom pa je predvideno, da bi glede na mrežo (razporeditev po regijah, glede na število prebivalstva) država financirala od 1-2 strokovna delavca na zavod. Njegova naloga bo organiziranje programa osnovne šole za odrasle ter svetovanje najbolj ranljivim skupinam za vključitev v programe izobraževanja odraslih. Ta del, ki se ga sedaj financira preko javnih razpisov, bo država sofinancirala kot javno službo. Ustanovitelj bo skrbel za investicijsko vzdrževanje, materialne pogoje delovanja javnega zavoda, materialne pogoje za OŠ za odrasle (program bo financiralo ministrstvo). Javni interes, določen s strani nacionalnega progama, bo konkretiziran z letnimi programi. Za občine se ureditev spreminja v toliko, da sprejem letnega progama ni več možnost (»lahko«), ampak vsakoletna obveznost. Sestava sveta zavoda bo tripartitna.

 

Nadalje se pripravlja Zakon o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami. Predlog novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je bil predložen v obravnavo v vladni postopek, a iz njega tudi umaknjen. Predlog novele Zakona o vrtcih je v zaključnem usklajevanju, sledi obravnava na vladi.

 

 

 


< ZAKLJUČENA PRIMERJALNA ANALIZA GJS OSKRBE S PITNO VODO ZA LETO 2015