18.11.2015 Starost: 7 let

NA MINISTRSTVU ZA ZDRAVJE O MRLIŠKO PREGLEDNI SLUŽBI

Ljubljana, 18. 11. 2015 - Na Ministrstvu za zdravje je danes potekal sestanek, na katerem je razprava tekla o problematiki mrliško pregledne službe.


Današnji sestanek je Ministrstvo za zdravje sklicalo na pobudo vseh treh združenj občin, saj se neurejenost področja mrliško pregledne službe vleče že več kot 10 let. Da so spremembe nujno potrebne smo na Združenju občin Slovenije pristojne že večkrat opozarjali, žal naša opozorila niso bila slišana.

Državno sekretarko Nino Pirnat, ki je sestanek vodila, smo opozorili na težave pri financiranju storitev mrliško pregledne službe in na njeno strokovno urejenost. Glede na dejstvo, da je višina povprečnine vsako leto nižja, obstaja bojazen, da občine ne bodo zmogle plačevati stroškov povezanih z mrliškimi ogledi in sanitarnimi obdukcijami. Na Združenju občin Slovenije smo pristojnemu ministrstvu v preteklosti že predlagali, da bi se ti stroški prenesli na državo, vendar brez uspeha. Opozorili smo tudi na različne zneske, ki jih občine plačujejo za izvedene mrliške preglede in obdukcije, saj se ti od občine do občine preveč razlikujejo.

Opozorili smo tudi na težave pri sami strokovni urejenosti mrliško pregledne službe. Občine nimajo organiziranega organa pristojnega za zdravstvo, storitve se opravljajo na državni ravni, in sicer te naloge opravlja ZZZS. Glede na to, da je osnovno zdravstveno zavarovanje obvezno, bi bilo prav, da stroške mrliškega pregleda krije ZZZS in ne občina, saj smo do smrti zdravstveno zavarovani.

Pozvali smo k spremembi tako Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju kot tudi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Slednji je bil sprejet leta 1993 in potrebna je njegova prenova. Državna sekretarka je povedala, da se za naslednje leto načrtuje prenova ZZVZZ oz. priprava novega zakona. Dodala je, da stroški mrliških ogledov in obdukcij ne bodo šli v sklop obveznega zdravstvenega zavarovanja, saj sam sistem tega ne bi prenesel. Predlagala je, da bi se občine med sabo povezale in uredile neko skupno službo, vendar je bilo s strani predstavnikov občin to negativno sprejeto, saj občine niso strokovno usposobljene za to področje. Ker gre za težavno in zelo strokovno področje, se tega ne bi smelo prenesti na občine.

Opozorili pa smo tudi na težave pri sami strokovni usposobljenosti zdravniškega osebja, saj so dostikrat ravno zaradi tega odrejene nepotrebne obdukcije, kar pa ponovno povečuje stroške občin.

Združenje občin Slovenije je ponudilo sodelovanje pri pripravi sprememb zakonodaje. Predloge sprememb zakonodaje, ki smo jih na ministrstvo v preteklosti že naslovili, smo na sestanku predali državni sekretarki, ki je povedala, da jih bodo ponovno preučili in v največji možni meri vključili že v osnutke sprememb zakonskih in podzakonskih aktov.

* * *


< NA MZZ SESTANEK O MAKROREGIJAH