07.12.2015 Starost: 7 let

NA MINISTRSTVU ZA PRAVOSODJE O PREDLOGU ZAKONA O DEDOVANJU

Ljubljana, 7. 12. 2015 - Na Ministrstvu za pravosodje je danes potekal sestanek, na katerem je razprava tekla o predlogu novele Zakona o dedovanju. Upoštevane bodo tudi pripombe Združenja občin Slovenije.


Namen današnjega sestanka je bila razprava o določbi glede omejitve dedovanja, in sicer da se v 128. člen Zakona o dedovanju prenese prehodna določba 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-C).

Predstavnica Ministrstva za pravosodje je uvodoma povedala, da določba o višini dedovanja ne more biti vsebovana v prehodnih določbah ZSVarPre-C. To je podprla tudi predsednica ZOS za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene dejavnosti Nataša Rupnik.

Združenje občin Slovenije je podalo pripombe na predlog novele Zakona o dedovanju in v pripombah navedlo, da se ne strinjamo s predlogom, da bi bile občine upravičene do povračila 2/3 sredstev, ki jih je iz naslova socialno varstvenih prejemkov prejel zapustnik. Predlagali smo, da se upošteva celotna višina sredstev in to bodo pripravljavci zakona upoštevali.

Predstavnici Ministrstva za finance sta poudarili, da je potrebno čim več sredstev iz tega naslova pridobiti nazaj v državni oz. občinski proračun.

Podali smo tudi pobudo, da se v omejitev dedovanja vključijo tudi plačila osnovnih pogrebnih storitev, vendar pri tem nismo bili uslišani.

V podanih pripombah je ZOS opozoril tudi na primere, ko zapustnik ni imel premoženja, stroški doplačil pa občini niso bili povrnjeni. Predlagli smo, da se uvede določilo »Ko višina prejetih sredstev presega vrednost premoženja, lahko občina začne s postopkom povrnitve stroškov iz premoženja«. To pa z razlogom, ker je zakon že vseboval podobno določilo. Predlagali smo, da se to ponovno uvede vsaj v primerih domskega varstva, saj v tem primeru oseba tega premoženja ne potrebuje več, nastane pa tudi problem iz naslova upravljanja premoženja. Nataša Rupnik je na to težavo ponovno opozorila na današnjem sestanku. Pristojni bodo zadevo ponovno preučili.

* * *


< MOP UPOŠTEVAL VEČINO PRIPOMB ZOS NA PREDLOG UREDBE O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE VODE