19.03.2015 Starost: 7 let

NA MINISTRSTVU ZA INFRASTRUKTURO ISKALI MOŽNOSTI PRIHRANKOV ZA OBČINE

Ljubljana, 19. 3. 2015 – Na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor smo se predstavniki občin sestali z državnim sekretarjem Klemnom Grebenškom.


Predsednik ZOS Robert Smrdelj je opozoril na izredno slabo stanje (državnih) cest v Sloveniji, v naseljih, kjer je skrb za varno cestno omrežje skupna skrb države in občine, pa občine dostikrat »krpajo« ceste na svoje stroške, saj primanjkuje vir za vzdrževanje cest. V luči reševanja alarmantnega stanja smo si zato »drznili« predlagati bencinski cent, namenski vir  z vzdrževanje državnih cest. Ukrepu nasprotuje Ministrstvo za finance, vendar, kot je zatrdil državni sekretar, to še ni zaprta tema.

 

Možnosti sprememb »pravilnika o zaporah cest« ter Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah in posledično prihrankov iz naslova obeh pravilnikov ministrstvo ne vidi, saj bi se zmanjšani stroški občin prevalili na državo, kar pa ne pomeni zmanjšanja stroškov v absolutnem smislu. So pa pravilniki v postopku spreminjanja, ministrstvo pa odprto za predloge sprememb.

 

Velik problem občin predstavlja tudi problematika urejanja lastništva občinskih javnih cest iz naslova preteklih bremen: Ustavno sodišče RS je že razveljavilo več občinskih odlokov, veliko finančno breme, ki ga ureditev te problematike terja, pa kliče po sistemskem viru za odkupe zemljišč, velik strošek pa predstavljajo tudi same geodetske storitve. Grebenšek je zatrdil, da so težavo identificirali, želijo, da bi občinam pomagalo Ministrstvo za okolje in prostor oziroma GURS z ureditvijo sistema cenitev pri razlastitvah. Težava je tudi veljavnost starosti cenitev pri odkupu, kar sicer ureja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

 

Izpostavili smo tudi energetsko sanacijo stavb in problematiko pomanjkanje sredstev za ta namen, saj je koriščenje EU sredstev v novi perspektivi predvideno samo za objekte v državni lasti. Menimo, da bi bilo smiselno v energetsko sanacijo vključiti javne objekte, ki so energetsko najbolj potratni.

 


< DELEŽI SREDSTEV OBČIN ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V LETU 2015