19.10.2011 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

NA MINISTRSTVU ZA FINANCE PONOVNO SESTANEK O NIŽANJU STROŠKOV OBČIN

Ljubljana, 19. 10. 2011 – Na ministrstvu za finance je danes potekal nadaljevalni sestanek o nižanju stroškov občin v okviru pogajanj o višini povprečnine. Sestanka so se poleg predstavnikov MF in SVLR udeležili tudi predstavniki združenj občin, med njimi tudi člani predsedstva ZOS.


 

 

Na sestanku so

bili pregledani odzivi pristojnih ministrstev na prejšnjem sestanku

predstavljenih predlogov občin za znižanje stroškov občin pri izvajanju zakonov

in podzakonskih predpisov. Prisotni na sestanku so se strinjali, da se vztraja

na predlogih o nižanju stroškov in da se nadaljujejo začete aktivnosti,

pristojna ministrstva pa pozove na nadaljevanje pogajanj.

Ministrstvu

za javno upravo se še vedno predlaga:

- del

plače za delovno uspešnost direktorjev ( 22. a člen ZSPJS) določa preveč

administriranja pri pripravi gradiva za občinski svet; predlaga se

poenostavitev postopkov, torej da bi o tej vsebini odločali drugi organi

občine, npr. KVIAZ;

- poenotenje

bonitet zaposlenih (jubilejne nagrade, odpravnine…) po posameznih delih javnega

sektorja, ki jih financirajo občine;

- odprava

odplačnih služnosti med občinami in državo ter dosledno upoštevanje javnega

interesa v primerih obremenjevanja nepremičnega premoženja države s stvarnimi

pravicami.

Predsednik ZOS

Robert Smrdelj je pri tem izpostavil predvsem problematičnost samega postopka v

primerih obremenjevanja nepremičnega premoženja s stvarnimi pravicami, ki

jemlje veliko časa, s tem pa tudi finančna sredstva. Sprejet je bil sklep, da

se pozove Ministrstvo za promet, Ministrstvo za okolje in prostor ter

Ministrstvo za javno upravo na skupni sestanek o obremenjevanju nepremičnega

premoženja države s služnostmi, ki jih potrebujejo občine za graditev svoje

komunalne infrastrukture.

Ministrstvo za

pravosodje se predlaga ukrepe, ki bi zmanjšali občinam stroške povezane z

izvrševanjem Zakona o zemljiški knjigi (125. a člen).  Ĺ e vedno se vztraja na predlogu, da se občinam

pod določenimi pogoji dovoli samostojna pretvorba listin, povezanih z

izvajanjem nalog iz njihove pristojnosti, v elektronsko obliko in hranjenje teh

listin do pravnomočnosti sklepa o dovolitvi vpisa pravice v zemljiško knjigo.

Ministrstvu

za delo, družino in socialne zadeve je bila predlagana:

- odložitev

začetka izvrševanja Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev za eno

leto,

- ukinitev

obveznega 50% sofinanciranja varstva pomoči družini na domu s strani občin.

Tekavčič, MF,

je poudaril, da se občinam zaenkrat še ne odvzemajo sredstva za plače delavcev,

ki bodo prešli z občin na centre za socialno delo. S prenosom kadra in nalog na

CSD ostaja občina le plačnik storitev, s tem pa prihaja tudi dodatne

centralizacije in koncentracije na CSD. Na tej točki je bila izpostavljena delitev

pristojnosti med upravnimi enotami in občinami, saj bo v prihodnosti potrebno

razmisliti o razdelitvami nalog med njimi. Glede ukinitve obveznega

sofinanciranja pomoči na domu pa bodo lahko tekla nadaljnja pogajanja z

ministrstvom.

Ministrstvu

za šolstvo in šport so bili predlagani:

- zamrznitev

prostorskih normativov npr. glede velikosti igralne površine,

- ukinitev

10% subvencije za starejšega otroka,

- bolj

fleksibilno organizacijo oddelkov vrtca, izenačitev normativov homogenih in

heterogenih oddelkov, spremembo istočasnosti v vrtcih, možnost vključitve

dodatnih otrok v oddelke ter pravila glede ustreznosti obstoječih igral,

- spremembo

enotnega termina šolskih zimskih počitnic na prej obstoječe stanje v dva

zaporedna tedna,

- sprememba

56. čŒlena Zakona o osnovni šoli (opredelitev kriterijev za določanje nevarnih

šolskih poti pri prevozih učencev, ukinitev obveznega prevoza vseh prvošolčkov).

Udeleženci

sestanka so se strinjali, da se skliče obe delovni skupini, ki sta na

Ministrstvu za šolstvo in šport, to je obstoječo delovno skupino, ki se ukvarja

s celotnim področjem predšolske vzgoje, in delovno skupino za preveritev

normativov in standardov na področju predšolske vzgoje, katero ustanovitev je

bila dogovorjena med predsedstvom ZOS in ministrom Lukšičem. Prav tako se na

ministrstvo naslovi zahteva po sklicu sestankov, na katerih se bo obravnavala

ostala problematika

.Ministrstvu za

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so bili podani predlogi glede sprememb

novele Zakona o kmetijskih zemljišč (plačilo odškodnine za spremembo

namembnosti kmetijskega zemljišča, neustreznost določitve

zemljiške parcele kot enote, od katere se plačuje nadomestilo zaradi spremembe

namembnosti itd.), težave so tudi glede prenosa zemljišč s sklada na občine.

Ministrstvu se bo naslovil poziv po sklicu sestanka, na katerem naj se izmenja

mnenja glede omenjenih težav.

Ministrstvu za okolje in prostor je bilo predlagano:

- ukinitev poplavnih študij oz. prenos te obveznosti na

državo, na področju prostorskega planiranja pa preveritev vseh študij na

področju prostora in v skladu z ugotovljenim, ukinitev vseh nepotrebnih študij,

ki bremenijo občinske proračune;

- odmrznitev cen komunalnih storitev;

- spremembo

sistema obračuna komunalnega prispevka;

- nasprotovanje predlogu zakona o gradbeni inšpekciji,

ki predvideva nove pristojnosti za občine.

V skladu s predlaganim se

MOP pozove k čim prejšnjemu sprejemu Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ter vztraja na

ostalih predlogih, so sklenili udeleženci sestanka. 


< METODOLOGIJA ZA PRIPRAVO NAČRTA IN IZVEDBO SISTEMSKEGA ALI PARCIALNEGA NADZORA NAD URESNIČEVANJEM ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE V OBČINAH