03.10.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

NA MINISTRSTVU ZA FINANCE DRUGI USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE POVPREČNINE

Ljubljana, 1. 10. 2012 - Po predstavitvi izhodišč za določitev povprečnine za leti 2013 in 2014 prejšnji teden je 1. oktobra na Ministrstvu za finance potekal drugi usklajevalni sestanek. Namen sestanka je bil opredelitev predstavnikov občin do predloga, ki ga je podalo ministrstvo v vabilu na sestanek.


 

 

Spomnimo.Ministrstvo RS za finance je v vabilu

na nadaljevalni usklajevalni sestanek podalo pisen predlog za določitev

povprečnine za prihodnji dve leti.  Ministrstvo RS

za finance v okviru priprave predloga državnega proračuna, ki bo pripravljen na

podlagi makroekonomskih okvirov iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj

UMAR-ja in sklepov Vlade RS z dne 20. 9. 2012, predlaga, da se povprečnina v

ZIPRS1314 za leti 2013 in 2014 določi tako, da se upošteva povprečnina iz druge

polovice leta 2012, to je 543,00 evrov, zmanjšana za 10 do 15 % sredstev za

maso plač v občinah in pri posrednih proračunskih uporabnikih (javnih zavodih),

kar pomeni, da bi se povprečnina zmanjšala dodatno za od 26,92 do 40,39 evrov. 

Delež

investicijskih transferjev občinam v predlogu državnega proračuna za leto 2013

v primerjavi z ocenjeno realizacijo za leto 2012 se povečuje iz 282 mio evrov

na 486 mio evrov, kar bo občinam omogočalo izvajanje razvojnih nalog.

V vabilu so

tudi navedli, da je Vlada RS s sklepom z dne 20. 9. 2012 Ministrstvu za

pravosodje in javno upravo naložila, da seznani vlado s predlogi sprememb

ZFO-1. Nadaljnje aktivnosti v zvezi s sprememb sistema financiranja občin bodo

tako odvisne od sklepov vlade.

Poleg

navedenega iz vabila je Bojan Pogačar, generalni direktor Direktorata za

proračun, podal še informacijo, da se pripravlja sklep Vlade RS, po katerem bo

Ministrstvu za pravosodje in javno upravo naložena priprava zakona za

uravnoteženje javnih financ za občine.

Državni

sekretar Aleš Živkovič je še enkrat poudaril, da bo v skladu z usmeritvami

Vlade RS pri pripravi proračuna prišlo do pritiska na stroške dela z

zmanjšanjem le-teh za 10-15% manj sredstev za plače v državni upravi in pri

posrednih proračunskih uporabnikih. Država se bo tega lotila preko finančnih

načrtov javnih zavodov ter skozi zmanjšanje transferjev, ki bodo šli zavodom.

Kot je dejal Živkovič, od občin pričakujejo, da se bo zadeve lotila na enak

način.

Predsednik

Združenje občin Slovenije Robert Smrdelj je predstavil predlog občin za

določitev povprečnine: povprečnina, izračunana na podlagi metodologije iz

Zakona o financiranju občin, bi morala za leto 2013 znašati okoli 630 evrov,

pri čemer še sprejemljiva toleranca občin znaša 10% (63 evrov), iz česar izhaja

predlagana višina povprečnina 567 evrov. Glede zmanjšanja povprečnine zaradi

zmanjšanih sredstev za plače pa je predsednik ZOS opozoril, da občine lahko

vplivajo na zmanjševanje števila zaposlenih le v občinskih upravah, glede javni

zavodov pa imajo zvezane roke (kot primer: v vrtcih zmanjševanja števila

zaposlenih zaradi normativov in standardov namreč ne pride v poštev).

Državni

sekretar je povedal, da so se odločili za znižanje sredstev za plače iz

razloga, ker v pogajanja s sindikati zaradi dolgotrajnosti in zahtevnosti

pogajanj ne bodo šli. S strani občin je bilo opozorjeno, da občine nimajo

ustreznih zakonskih podlag za zniževanje plač oziroma odpuščanje delavcev.  

Prav

tako je bilo opozorjeno, da se z zmanjševanjem sredstev (povprečnine) občinam

zmanjšuje možnost lastne udeležbe pri projektih, po drugi strani pa se naj bi

lastna udeležba v prihodnjem letu glede na letošnje leto povečala skoraj za

100% (predvidena sredstva za investicije za leto 2013 znašajo 486 mio evrov,

letošnja realizacija 282 mio evrov), kar bo glede na napovedano zmanjšanje

povprečnine neizvedljivo.

Predsednik

SOS Kremžar je tudi predlagal, da naj država s spremembo zakona občinam omogoči

dodatno zadolževanje, kar bi bila ena od možnosti, da se zaženejo investicije.

Pogačar

je izpostavil, da je bila formula za izračun povprečnine pisana v drugačnih

časih in da formula ne daje rezultatov, ki bi jih bila država zmožna

financirati. Pogačar je pri tem predstavil njihovo stališče: v kolikor bo

prišlo do dogovora o višini povprečnine z združenji občin, Vlada RS v letošnjem

letu ne bo posegala v Zakon o financiranju občin. Ob tem je Pogačar kot enega

od možnih zneskov povprečnine omenil 536 evrov (kar predstavlja 15% zmanjšanje

povprečnine za leto 2013, izračunane po ZFO), sicer pa je eno od njihovih

izhodišč tudi povprečnina v višini 502 evra. Pri tem je Pogačar tudi poudaril,

da povprečnina, višja od 543 evrov, ne pride v poštev.  

Glede

zmanjševanja sredstev za plače in posledično odpuščanja je državni sekretar

pojasnil, da se zavedajo tega problema in da bodo rešitve glede tega temeljile

na določenih zakonskih spremembah v zakonu o izvrševanju proračuna (prekinitev

delovnega razmerja…). Ĺ lo se bo v pripravo zakona za uravnoteženje javnih

financ za občine, a glede tega jih veže časovna stiska. V četrtek je namreč

proračunska seja vlade, na kateri se bo v zakon za izvrševanje proračuna

zapisala tudi številka višine povprečnine, zakon pa bo šel nato v

državnozborski postopek.

S

strani predstavnikov občin je bilo izpostavljeno, da, v kolikor se pogodijo za

višino povprečnine, hočejo trdno zavezo Vlade RS, da v Zakon o financiranju

občin letos ne bo posegala.


< MINISTER ZA FINANCE PREDSTAVIL IZHODIŠČA ZA DOLOČITEV POVPREČNINE