05.01.2012 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

NA MINISTRSTVU ZA DELO SESTANEK O ODPRTIH VPRAŠANJIH GLEDE ZUPJS

Ljubljana, 5. 1. 2012 – Danes je na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve potekal sestanek v zvezi z izmenjavo podatkov, ki se nanašajo na področje predšolske vzgoje v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS).


 

 

1.januarja

2012 se je začel uporabljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

(ZUPJS), prav tako je začel veljati Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za

leto 2012 (ZDIU12). Na interventni zakon je bilo opozorjeno,  ker določa, da se do izdaje novih odločb socialni

transferji izplačujejo v akontativnem znesku v višini, priznani z odločbo, ki

velja na dan 31. 12. 2011. Tu se je pokazalo, da bodo težave glede plačil

vrtcev za otroke, ki so v januarju prvič vstopili v vrtec. Za te otroke namreč

še ne obstajajo odločbe za znižano plačilo vrtca, zato bodo centri za socialno

delo opozorjeni, da te primere obravnavajo prednostno, vrtci pa bodo obveščeni,

naj starše opozorijo, da naj vloge za znižano plačilo vrtcev vložijo takoj po

vključitvi otroka v vrtec.  Prav tako naj

bi vrtci opozorili centre za socialno delo o otrocih, ki bodo prvič vključeni v

vrtec, da bodo vloge le-teh res prednostno obravnavane. Ne ostaja namreč pravna

podlaga, na podlagi katere bi se plačilo vrtcev  za te otroke določilo kot akontacija (npr. kot

povprečni znesek plačila vrtca v občini, državi), zato je potrebno o teh vlogah

odločiti prednostno. Prav tako naj bi se prednostno odločalo o denarni socialni

pomoči in ostalih pravicah, ki ob tem pripadajo, saj gre v tem primeru za

življenjsko potrebna sredstva za preživetje.  

Pomembna

novost pri uveljavljanju  socialnih

pravic je ta, da je lestvica upravičenosti do različnih subvencij vezana na

lestvico za otroški dodatek, kar pomeni, da je prag za pridobitev transferjev

relativno nizko, zato na ministrstvu za delo ocenjujejo, da poračunov akontacij

ne bo veliko.

MDDSZ

zagotavlja, da informacijski sistem deluje, težave so le pri centralnem

registru prebivalstva, zato aplikacije še niso dali v uporabo; načrtujejo, da

se bo to zgodilo do konca januarja.

50. člen

ZUPJS določa, da bodo izplačevalci javnih sredstev (torej tudi občine) v

centralni zbirki podatkov lahko dobili le podatke o številki odločbe in višini

izplačil, vrtci pa bodo lahko na podlagi podatka o osebnem imenu in EMĹ O

upravičenca do subvencije vpogledali podatke o številki odločbe, o višini

subvencije oziroma oprostitvi plačila in v podatek o obdobju upravičenosti.

MDDSZ

bo do 1. marca 2012 pripravil zbir podatkov o številu odločb in višini sredstev

(poskušali pa bodo zagotoviti tudi podatek o trajanju posameznih pravic), da

bodo občine lahko načrtovale višino potrebnih finančnih sredstev, naslednje

podatke bodo dobile 1. aprila 2012, nato pa vsako naslednje kvartalno obdobje.

Do 31. januarja 2012 bodo občine dobile možnost vpogleda in dostop do centralne

zbirke MDDSZ, zagotavljajo na ministrstvu. 

O

izmenjavi podatkov med občinami in MDDSZ se bomo dogovorili na naslednjem

sestanku, prav tako tudi o upoštevanju dodatnih subvencij, ki jih določajo

občine za znižano plačilo vrtcev.  

Današnjega

sestanka so se poleg predstavnikov MDDSZ udeležili tudi predstavnika

Ministrstva za šolstvo in šport, ter predstavniki ZOS, SOS, MOL ter skupnosti vrtcev.


< KMETIJSKO MINISTRSTVO BO V PETEK OBJAVILO TRI JAVNE RAZPISE