16.03.2015 Starost: 6 let

NA MINISTRSTVU ZA DELO SESTANEK GLEDE NIŽANJA STROŠKOV OBČINAM

Ljubljana, 16. 3. 2015 – Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je bil danes sestanek, na katerem smo predstavniki občin in ministrstva iskali rešitve za znižanje stroškov občinam. Glavna tema pogovorov so bile socialnovarstvene storitve in obremenitve občin iz tega naslova.


Predstavniki občin smo izpostavili nekaj področij, kjer vidimo možnosti določenih sprememb:

-          Obvezno zdravstveno zavarovanje : po spremenjeni praksi iz avgusta 2015 občine plačujejo obvezno zdravstveno zavarovanje za dve osebi (oba zakonca) in ne več samo za enega kot nosilca zavarovanja, drugi pa bi bili zavarovani kot družinski člani – predlagana je bila sprememba zakona, ki bi zadevo obravnavala enako kot pred spremembo prakse,

-          Socialnovarstvena storitev pomoč na domu naj se izenači z ostalimi storitvami, kjer je delež sofinanciranja odvisen od socialnega položaja uporabnika,

-          Odprava omejitve dedovanja s strani občin (za poplačilo) na dve tretjini zapustnikovega premoženja,

-          Sprememba Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev oziroma poziv k sprejetju Zakona o dolgotrajni oskrbi,

-          Cene razvojnih oddelkov v vrtcih,

-          Povrnitev pogrebnine občinam v primeru, ko izvajajo socialne pokope (s 1. 1. 2014 šteje pogrebnina med izredne denarne socialne pomočim, do katere občine niso upravičene),

-          V postopkih določitve oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev po ZUPJS naj ima občina status stranke v postopku, ki se jo seznani s podlagami za določitev plačila in omogoči vpogled odločbe npr. pri subvencijah najemnin se kaže, da občine dobijo premalo podatkov,

-          Zahteva po jasni določitvi standardov javnih služb (plačilo domske oskrbe sega tudi do 1.500 evrov), itd.

 

Glede obveznega zdravstvenega zavarovanja ministrstvo izhaja iz stališča, da morajo ljudje imeti krito plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja, vir financiranja ostaja odprto vprašanje.

 

Glede odprave omejitve dedovanja so predstavniki ministrstva navedli, da so s 1. 9. 2014 uvedli nov sistem ugotavljanja plačilne  sposobnosti uporabnikov v domovih za starejše in da bodo CSD morali na novo odločati o vseh prispevkih, pri čemer se obeta širši zajem premoženja uporabnikov, kar kaže na trend, da bodo uporabniki morali več plačati. Do visokih zneskov domske oskrbe prihaja predvsem v primeru izvajanja storitve s strani koncesionarjev. Zakon določa, da mora koncesionar ponuditi 50 % standardne storitve, ministrstvo pa ugotavlja, da so koncesionarji za 20-30 % dražji od javnega zavoda. Ministrstvo načrtuje, da bi del ljudi iz domske oskrbe preselili v skupnosti, ki bi bile cenejše – v novi finančni perspektivi je namreč na voljo nekaj sredstev za gradnjo infrastrukture.

 

Glede sofinanciranja pomoči na domu ministrstvo ugotavlja, da je 10-15 občin storitev sofinancira v okviru zakonskega minimuma, ostale občine pa sofinancirajo storitev v večjem obsegu od minimalno predpisanega. Polna ura pomoči na domu stane okoli 17 evrov, kar pomeni, da je standard relativno visok, zaradi česar gre za zelo nedostopno storitev, kar občine sili v več kot 50 % sofinanciranje storitve.  Z vidika družine uporabnika je domska oskrba cenejša storitev. Ministrstvo sicer zavrača predlog, po katerem bi bilo plačilo pomoči na domu odvisno os socialnega statusa uporabnika. Sicer pa na ministrstvu iščejo sinergije med storitvijo pomoči na domu in patronažno oskrbo, saj zadeve organizacijsko niso optimalno urejene. V ta namen bo organiziran sestanek med MDDSZ, Ministrstvom za zdravje in predstavniki občin.

 

MDDSZ tudi zavrača predlog za povrnitev pogrebnine občinam. Spremenjena ureditev je posledica krčenja pravic iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Prav tako ne pristajajo na vlogo stranke v postopkih po ZUPJS.

 

MDDSZ občine opozarja, naj bodo pozorne pri  izračunu cen storitev: ponekod so cene storitev za soboto in nedeljo kar 40-50 % višje kot za delavnike. Pri odobravanju cen naj bodo pozorne, da bo cena višja le zaradi dodatka za delo med vikendom.

 

Na sestanku ni bilo dokončno dogovorjeno, kateri ukrepi naj bi se sprejeli za znižanje stroškov občinam. Ministrstvo je naklonjeno »mehkim« ukrepom, vendar bo konec marca po koordinaciji na vladni ravni jasno, katere ukrepe bodo dolžni izvesti.

 

 


< NADALJEVANJE PRIZADEVANJ ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN