08.06.2022 Starost: 235 dni

NA MGRT PRIPRAVILI PREDLOG ZAKONA O OHRANJANJU IN RAZVOJU ROKODELSTVA

Ljubljana, 8. 6. 2022 - Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva (ZorR), katerega je pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predlog Zakona opredeljuje rokodelstvo kot dejavnost posebnega družbenega pomena v javnem interesu.


Namen zakona je ohranjanje in razvoj rokodelskih znanj, spretnosti in veščin ter varstvo kulturne dediščine. Predlog zakona uvaja sistemsko rešitev prenosa rokodelskih znanj, spretnosti in veščin, ki se uresničuje:

 • preko zaščite rokodelcev oziroma s podeljevanjem naziva vrhunski rokodelec,
 • preko zaščite rokodelskih izdelkov oziroma z njihovim certificiranjem,
 • preko zaščite rokodelskih panog oziroma z njihovim terminološkim poimenovanjem.

Predlog zakona sledi Konvenciji o varovanju nesnovne kulturne dediščine iz leta 2003, ki jo je sprejela Organizacija združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco), Slovenija pa ratificirala leta 2008. Nesnovna kulturna dediščina, v skladu z navedeno konvencijo, pomeni prakse, predstavitve, izraze, znanja, veščine in z njimi povezana orodja, predmeti, izdelki in kulturni prostori, ki jih skupnosti, skupine in včasih tudi posamezniki prepoznavajo kot del svoje kulturne dediščine.

Predlog Zakona v 7. členu določa, da podporno okolje rokodelstva predstavljajo:

 • rokodelci kot fizične osebe,
 • samozaposlene osebe,
 • samostojni podjetniki posamezniki,
 • pravne osebe in drugi subjekti raznih statusno-pravnih oblik in dejavnosti,
 • nosilci podpornega okolja, zbornice,
 • zavodi,
 • vzgojno-izobraževalne ustanove in nosilci usposabljanj,
 • muzeji,
 • zadruge,
 • društva,
 • lokalne skupnosti,
 • lokalne akcijske skupine,
 • upokojenci, kmetje,
 • neformalne skupine ter drugi posamezniki in pravne osebe, ki delujejo na področju rokodelstva.

V 11. členu so opredeljene aktivnosti rokodelskih centrov, ki delujejo na lokalni in regionalni ravni ter so vključeni v Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije.  Aktivnosti rokodelskih centrov so zlasti da:

 • povezujejo rokodelce na regionalni in lokalni ravni,
 • sodelujejo z lokalnimi skupnostmi,
 • spremljajo in obravnavajo problematiko rokodelstva, oblikujejo stališča in predloge s katerimi se podpira in uresničuje ohranjanje in razvoj rokodelstva,
 • izvajajo programske in projektne aktivnosti rokodelskih centrov in skrbijo za njihov razvoj,
 • organizirajo podporne storitve za rokodelce,
 • organizirajo ali sodelujejo na razstavah, predstavitvah, sejmih, turističnih, kulturnih, promocijskih in drugih prireditvah, programih in projektih na regionalni in lokalni ravni,
 • sodelujejo v mednarodnih projektih s področja rokodelstva,
 • pomagajo in svetujejo rokodelcem pri podjetniškem organiziranju,
 • spodbujajo medgeneracijsko povezovanje, vseživljenjsko učenje, ustvarjalnost in razvoj rokodelskih panog,
 • evidentirajo in dokumentirajo zadeve s področja rokodelstva,
 • spodbujajo prenos rokodelskih znanj, spretnosti in veščin, sodelujejo z vzgojno-izobraževalnimi zavodi ter drugimi izvajalci izobraževanj in usposabljanj,
 • v skladu s petim odstavkom 4. člena tega zakona sodelujejo z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Konzorcijem rokodelskih centrov Slovenije in Zvezo društev upokojencev Slovenije pri izvajanju usposabljanj v obliki rokodelske sheme,
 • se povezujejo in sodelujejo z nosilci podpornega okolja iz prvega odstavka 8. člena tega zakona,
 • sodelujejo v posvetovalni skupini na podlagi drugega odstavka 15. člena tega zakona,
 • izvajajo ukrepe v skladu s prvim odstavkom 16. člena tega zakona.

Sredstva za izvajanje določil Zakona so v višini 150.000 evrov zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije za leto 2022 in v višini 1.400.000 evrov pa v sprejetem Proračunu Republike Slovenije za leto 2023.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete
do 6. 7. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


< IZTEK RAZPISA ZA JAVNA NAJEMNA STANOVANJA IZ NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST