06.10.2013 Starost: 9 let

NA MGRT PONOVNO SESTANEK O ČRPANJU EVROPSKIH SREDSTEV

Ljubljana, 4. 10. 2013 – Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je bil še drugi sestanek na temo črpanja evropskih sredstev in kako optimalno koristiti evropska sredstva. Ministrstvo poziva občine, da pregledajo svoje projekte in pripravijo realno sliko stanja projektov.


Spomnimo. 17. septembra je že bil sestanek, na katerem so se pristojni ministri in državni sekretarji z vodstvi združenj občin dogovarjali glede ukrepov za učinkovitejše koriščenje evropskih sredstev v okviru OP ROPI. Na tokratnem sestanku so se pogovorili nadaljevali.

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvo za kmetijstvo in okolje sta ustanovila projektno skupino, sestavljeno iz članov organov upravljanja in predstavnikov resornih ministrstev, da bo pregledala projekte. V kratkem bodo pripravili enoten pregledovalnik za vrednotenje posameznih projektov – parametri, ki se bodo pregledovali: datum izdane odločbe, aktivnosti, ki so bile že izvedene, obseg projekta – ali je izvedljiv, stanje projekta glede oddaje javnega naročila… Glede projektov, ki imajo izdane odločbe, se bo tako pogledalo, ali je njihovo pravočasno dokončanje izvedljivo, delno izvedljivo oziroma neizvedljivo. Delovna skupina bo evidentirala projekte, ki predstavljajo večje tveganje izgube sredstev kohezijske politike. Za delno izvedljive bodo izdali popravek odločb, določene enote bo mogoče prenesti v naslednjo finančno perspektivo. Neizvedljivi projekti bodo nadomeščeni z drugimi, ki so ready to go (imajo izvedene postopke javnega naročanja, izbranega izvajalca, izdana gradbena dovoljenja). MGRT bo po evidentiranju kritičnih projektov pozvalo občine na razgovor glede spremembe projekta. MGRT že sedaj poziva občine, da skupaj z izvajalci in nadzorniki projekte pregledajo in si ustvarijo realno sliko za pogovore z njimi. V kolikor do dogovora ne bo prišlo, bo MGRT enostransko posegel v odločbe. Občine tudi opozarjajo, da se morajo zavedati resnosti posledic (vračanje sredstev), če projekt ne bo izveden pravočasno.

 

Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj je opozoril, da morajo najprej najti ustrezne rešitve za projekte, ki odločbe imajo, pa so kritični za pravočasno izvedbo. Dokler ne bo odločitve, da bodo imeli ti projekti prednost pred ostalimi projekti  v naslednji finančni perspektivi, do takrat bodo občine svoje projekte skušale izvesti.  Zato je tudi potrebno opredeliti prioritete za naslednjo finančno perspektivo.

 

Meta Gorišek je pojasnila, da bodo projektom (z odločbami), ki jih je možno razdeliti v faze, odločbe popravljene. Funkcionalno zaokrožen del projekta se izvede sedaj, druga faza pa se izvede v naslednji finančni perspektivi in se posledično zaje v sredstva prihodnje perspektive. Ne morejo pa dokončno obljubiti, da se bodo vsi projekti uvrstili v naslednjo finančno perspektivo, saj še ni opredelitve prednostnih področij in ni še operativnih programov.

 

Franci Rokavec je opozoril, da je treba določeni presečni datum, v katerem se bo opredelilo, kateri projekti so vključeni v to finančno perspektivo in kateri ne. Za tiste, ki bodo izpadli, predlaga, da se jih da na prednostno listo za naslednjo finančno perspektivo.  

 

Pristojna ministrstva načrtujejo, da bo 24. oktobra v odločanju na seji vlade gradivo, katerim projektom se pogodbe o sofinanciranje popravijo, takrat se bo tudi vedelo, kateri novi projekti, ki so ready to go, bodo sprejeti v overcommitment.


< 27. REDNA SEJA VLADE RS