06.01.2016 Starost: 7 let

NA MGRT O SOFINANCIRANJU IN KREDITIRANJU INVESTICIJ

Ljubljana, 6. 1. 2015 - Danes je na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo potekal sestanek, na katerem so bili med drugim predstavljeni roki za prijavo projektov. Sestanka se je udeležil tudi predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj.


Predstavniki MGRT so predstavili roke za prijave načrtov porabe, višino razpoložljivih nepovratnih in povratnih sredstev in upravičene stroške.

V letu 2016 in 2017 bo, skladno s 56. členom ZIPRS1617, za občine na voljo skupno 5% investicijskih sredstev, od tega 3% nepovratnih in 2% povratnih sredstev. To pomeni, da bo občinam v dveh letih na voljo 107,6 mio evrov, od tega 43 mio nepovratnih in 64,6 mio evrov povratnih sredstev. Projekti  morajo biti v uvrščeni v NRP občinskih proračunov.

Ker še vedno ostaja nedorečeno vprašanje upravljanja z dolgom občin, ki ga določa peti odstavek 56. člena ZIPRS1617, smo Ministrstvo za finance v dopisu pozvali naj nemudoma pristopi k razjasnitvi dilem, saj je prvi datum prijave projektov zelo blizu.

Generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj Marko Drofenik je povedal, da je bilo na sestanku, ki so ga imeli s predstavniki Ministrstva za finance dogovorjeno, da bodo občine lahko sredstva za kreditiranje pridobila po ničelni obrestni meri z dobo odplačevanja od sedem do deset let. Predsednik Smrdelj je v zvezi s tem povedal, da podpira predlog desetih let. Gospod Drofenik pa je k temu dodal, da bo MGRT občinam omogočil tudi enoletni moratorij na odplačilo kredita, potem pa bi se zneski vračali dvakrat letno, in sicer v mesecu marcu in septembru. Tako je bilo dogovorjeno, da bo občinam omogočeno deset letno kreditiranje z možnostjo predčasnega vračila in z enoletnim moratorijem na odplačevanje. Za pridobitev kredita občinam ne bo treba pridobiti soglasje Ministrstva za finance.

Črpanje sredstev bo možno takoj po sklenitvi pogodbe.

V zvezi s črpanjem sredstev pri dveletnih progarmih je bilo pojasnjeno, da bo le-to potekalo po posameznih letih in ne vse naekrat.

Vodja sektorja za izvajanje nacionalnih programov Rudolf Rome je v zvezi z upravičenimi stroški povedal, da se bo upoštevala situacija v mesecu januarju. Prav tako pa bodo ob vložitvi vloge od občine zahtevali podatke o preteklem stanju na projektu. Dodal je še, da starih projektiv ne bodo priznali.

Nekaj je bilo povedanega tudi v zvezi z aplikacijo za prijavo načrtov porabe, in sicer je novost letošnjega leta ta, da bo v aplikaciji viden tudi kredit občine. Aplikacijo bodo odprli v začetku meseca februarja.

* * *

 

 


< SISTEM DIMINKARSKIH STORITEV PODALJŠAN DO KONCA LETA