23.09.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

NA MF POSREDOVAN PREDLOG VIŠINE POVPREČNIN ZA LETO 2010 IN 2011

Ljubljana, 23.9.2009, Združenje občin Slovenije predlaga povprečnino za leti 2010 in 2011 v višini 624,00 EUR povečano za predvideno inflacijo v teh dveh letih. Predlog temelji na dejanskih predvidenih stroških, ki jih občine imajo za opravljanje predpisanih nalog, ter na podlagi povečanja odhodkov občin v prvih mesecih letos.


Največje povečanje odhodkov občin v prvih štiri mesecih leta 2009 je po narejeni analizi ZOS zaznati na naslednjih področjih:

1. Plače in drugi izdatki zaposlenim – 16,93 % (posledica plačne reforme ob koncu leta 2008). Mesečno to znese dodatnih 5 milijonov €, kar letno znese 60 milijonov

2. Subvencije – 20,43 % (v največji meri se povečujejo subvencije javnim podjetjem celo za 122,08 % in so posledica vse večje finančne ogroženosti družin in posameznikov, ki s svojimi prejemki ne morejo pokriti vse večjih stroškov). Mesečno znese 1,5 milijona evrov, letno 18 milijonov evrov.

3. Transferi posameznikom in gospodinjstvom se povečujejo za 9,22 % in sicer:

- družinski prejemki in starševska nadomestila za 20,44 %,

- transferi za zagotavljanje socialne varnosti 24,85 %,

- regresiranje prevozov v šolo 13,78 %,

- regresiranje oskrbe v domovih 17,11 %,

- plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 8,71 %. Mesečno povečanje znaša 1,3 milijona €, na letni ravni znese 15,6 milijonov evrov.

4. Transferi v javne zavode – 4,29 % (sredstva za plače, prispevke, blago in storitve). Mesečno to znese 1 milijon evrov, na letni ravni 12 milijonov evrov.

5. Investicijsko vzdrževanje, obnove, rekonstrukcije in adaptacije so povečujejo za 38,34 % (odhodki so povezani predvsem z rekonstrukcijo, adaptacijo in tekočim vzdrževanjem vrtcev in osnovnih šol). Mesečno znese okoli 5 milijonov evrov, na letni ravni, 60 milijonov evrov. V primeru če bo v dogovoru vzajemna zaveza iz točke 2, bodo ti stroški zmanjšani.

To pomeni da bo v letu 2010 za 165,60 mio EUR dodatnih stroškov, tako bi se morala izhodiščna povprečnina iz predlaganih 542,99 evrov, na podlagi zgornje analize povečanih odhodkov, zvišati na 624,00 evrov. Poleg tega pa menimo, da bi izhodišče, ki ga je predlagalo MF moralo biti povečano za višino že izpogajanih dodatnih nalog, v višini 16,57 evra (povečane dodatne naloge v letu 2009).

Brez upoštevanja zmanjšanja lastnih prihodkov občin, ki so po podatkih MF v prvih 4 mesecih leta 2009 manjši za 27 mio evrov, glede na prve 4 mesece leta 2008 in ob primerjavi povprečnih mesečnih prihodkov občin za leti 2008 in 2009 pridemo do ugotovitve, da bodo prihodki na letni ravni manjši za skoraj 200 mio evrov, kar pomeni, da občine ne bodo mogle realizirati projektov iz skladov EU. To pa prinaša negativen vpliv na črpanje sredstev iz skladov EU in hkrati velike probleme državi in občinam.

Skupna izračunana povprečnina bi tako po naših analizah za leti 2010 in 2011 morala biti 624,00 evrov brez upoštevanja inflacije.

Poleg določitve povprečnine pa predlagamo, da se v dogovoru določijo tudi nekatere vsebinske zaveze, ki so pomembne za pogoje dela v lokalnih skupnostih, kot je bilo to že v dogovoru za leto 2009:

 1. Kot kompromis glede na predlog združenj občin in glede na predlog MKGP se v noveli Zakona o kmetijskih zemljiščih in noveli Zakona o skladu kmetijskih zemljišč vlada zaveže podpreti naslednji koncept oz. rešitev:

  Na občine se prenesejo vsa stavbna zemljišča v lasti Sklada, kar velja tudi za vse bodoče spremembe prostorskih aktov občine.

  V zakonu se tudi določi, da ima občina pravico do nakupa kmetijskega zemljišča ali gozda, ki je v lasti Sklada in sicer po ceni, ki velja za običajno kmetijsko zemljišče (brez dodatkov zaradi bližine zazidljivih območij). Ta pravica velja za nakupe izven kompleksov nad 250 ha.

  V noveli Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov se opredeli, da lahko občine in država sklepajo pogodbe z kmetijskimi zemljišči direktno, (brez objave) pri čemer mora tak promet odobriti občinski svet oz. vlada.

  Poleg 45 % koncesnine iz gozdov se je prihodek občine tudi enak delež od najemnin kmetijskih zemljišč, in sicer kot namenski prihodek za urejanje poljskih poti.

 2. Zaveza, da bo Vlada omogočila vsaj polovico EU sredstev za Trajnostno energijo nameniti za gradnjo nizko energetskih stavb za osnovnošolske in predšolske potrebe (vrtci),
 3. Zaveza, da v okviru ZJN-2 vlada ne bo podprla zmanjšanja mejne vrednosti in kriterijev (obvezna objava) za javna naročila po postopku zbiranja ponudb.
 4. Zaveza, da bo vlada storila vse potrebno, da se investicije v infrastrukturo, ki se jo daje v uporabo oz. najem (vodovodi, kanalizacije,…), vključi v sistem DDV, tako da je lahko DDV povračljiv,
 5. Zaveza vlade oz. MOP, da se v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja korigira dajanje obveznega pozitivnega mnenja MOP in se na področju komunalnih storitev zagotovi občinam avtonomijo določanja cen,
 6. Zaveza vlade oz. MOP, da se v Uredbi o odlaganju odpadkov na odlagališčih, nemudoma odpravi oz. drugače uredi garancije za sanacijo odlagališč komunalnih odpadkov ob zapiranju.


< DANES V CELJU O PROTKOLU V SLOVENSKIH OBČINAH