09.03.2016 Starost: 7 let

NA MDDSZ O TEŽAVAH NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA

Ljubljana, 9. 3. 2016 - Danes je na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti potekal sestanek, na katerem so nas pristojni seznanili z načrtovanmi spremembami treh pravilnikov s področja socialnega varstva.


Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo pričelo s spremembo treh pravilnikov - Pravilnik o metodologiji  za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev. Oblikovane so bile tudi tri delovne skupine. Trenutno gre za ožje delovne skupine znotraj ministrstva, ki pa jih bodo razširili in k sodelovanju povabili tudi predstavnike občin oz. združenj. Namen ministrstva je doseči večjo urejenost in preglednost področja, prav tako pa naj bi šli v podrobnejšo razdelitev institucionalnega varstva. Pravilniki naj bi bili do junija nared za javno razpravo.

Najprej smo predstavniki občin izpostavili težave na celotnem področju dolgotrajne oskrbe in da se vse preveč sredstev občinskih proračunov namenja področju institucionalnega varstva.
Opozorili smo, da sprememba pravilnikov ne bo spremenila sistema in da je treba pristopiti k spremembi oz. prenovi Zakona o dolgotrajni oskrbi. Predstavnika MDDSZ Janja Romih in Aleš Kenda sta pojasnila, da se zavedajo težav občin, vendar morajo biti prav tako previdni pri vpeljevanju vseh sprememb, saj gre za obravnavo ranljive populacije.

V nadaljevanu sestanka smo izpostavili nekaj najbolj perečih zadev.

Občine so tudi plačnice oskrbe v institucijah institucionalnega varstva in zato smo med drugim izpostavili, da bi bilo treba jasno določiti nivo osnovnih standardov, do katerih je posameznik upravičen. Prav tako je treba določiti kaj natančno sodi v nadstandard in to ne bi smelo biti predmet sofinanciranja iz občinskih proračunov.

Kot problematični se v praksi izkazujejo tudi računi, ki jih občine prejemajo s strani zgoraj navedenih ustanov, saj dostikrat ne vsebujejo niti specifikacije, temveč samo znesek, ki pa je lahko iz meseca v mesec razlikuje.
Prav tako iz odločb CSD dostikrat ni mogoče jasno razbrati, kolikšen delež cene oskrbe bo plačala občina. Menimo, da bi morala biti vrsta oskrbe in posledično tudi cena predhodno dogovorjeni na CSD in to jasno določeno tudi v odločbi. Žal se v praksi izkazuje, da občine nimajo vedno vpogleda v to ali je obračunana pravilna oskrba.

Izpostavili smo tudi težave pri sklepanju pogodb o izvajanju socialno varstvenih storitev.
Posamezne občine so bile v letu 2014 pod nadzorom računskega sodišča tudi v zvezi s to problematiko in na priporočilo sodišča so občine domovom v podpis poslale pogodbo, na podlagi katere bi morali domovi sporočati spremembe cen itd… Več kot polovica zavodov tega ni želela podpisati.

Prav tako smo odprli vprašanje ali bi lahko imele občine vpliv na namestitev uporabnikov v te institucije, seveda za tiste, za katere se oskrba plačuje iz občinskih proračunov.

Težave se pojavljajo, ko se
skušajo posamezniki s prenosom svojega nepremičnega premoženja na sorodnike izogniti zaznambe prepovedi odtujitve in s tem možnosti, da bi ob njihovi smrti del dediščine pripadal občini. Občine so nas tudi opozorile, da CSD velikokrat ne preverijo vseh dejstev o lastništvu nepremičnin upravičencev tri leta pred prošnjo za sofinanciranje.

Sprememb bo deležno tudi področje koncesionarjev in pomoči na domu, saj tudi tu prihaja do veliko nejasnosti.

Predstavnika MDDSZ sta se strinjala, da so spremembe potrebne, da se odpravijo težave v praksi. Povedala sta, da boste vse naše predloge in pripombe prenesla članom delovnih skupin in nas bodo seznanjali s poteki dogodkov na tem področju.

* * *

 


< SESTANEK GLEDE INFORMACIJSKE PRENOVE NEPREMIČNINSKIH EVIDENC GURS