06.09.2013 Starost: 10 let

NA MDDSZ O PRIPRAVI REGIJSKIH NAČRTOV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA

Ljubljana, 6. 9. 2013 - Danes je na Ministrstvuza delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti potekal sestanek, na katerem so predstavniki ministrstva predstavili namen in cilje regisjkih izvedbenih načrtov ter predstavili možnosti črpanja evrospkih finančinh sredstev


Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s septembrom pričenja drugi krog regijskih posvetov za pripravo regisjkih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva. Regijske izvedbene načrte je treba pripraviti na podlagi Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020, povezani pa so tudi s črpanjem evropskih finančnih sredstev. 

V novi finančni perspektivi bodo prvič na voljo sredstva tudi v operativnem programu s področja socialnega varstva in ta je vezan na cilje zapisane v nacionalnem programu socialnega varstva. Sredstva v okviru novega operativnega programa bodo na voljo že v prihodnjem letu, vendar ne veliko. Več sredstev pa bo, po besedah gospoda Davorja Dominkuša, na voljo od leta 2015 dalje.

V zvezi s prihajajočimi regijskimi posveti, pa je gospod Dominkuš povedal, da si želijo, da pridejo udeleženci v čim večjem številu in da se jih udeležijo predstavniki vseh občin ter da so o tem seznanjeni tudi župani. Poudaril je, da je treba najprej naredit lokalne načrte in šele nato državne ter da so prioritete posameznega lokalnega okolja klučne za pripravo dobrih izvedbenih načrtov. Pomembno je, da se v lokalnem okolju identificirajo problemi, nato naredi načrt njihovih rešitev in se določi kam se bo lociralo kapacitete, v sklupu katerih bodo potekale aktivnosti za odpravo problemov. Na vprašanje kje bodo kapacitete stale, pa na ministrstvu odgovarjajo, da bodo postavljene skladno z dogovorom z lokalno skupnostjo.

Gospod Dominkuš je povedal še, da bodo v prihajajoči finančni perspektivi imeli prednost tisti projekti, ki segajo ne več resorjev hkrati (npr. preventiva, kurativa, izobraževanje, idr.).

V nadaljnjem procesu priprave izvedbenih načrtov, bodo oblikovane ožje regijske delovne skupine, na katerih bodo člani, na podlagi ugotovitev iz obeh krogov regijskih posvetov, pripravili ožji izbor potreb na terenu in njihovih rešitev.

Ob koncu sestanka je bilo povedano, da bo ministrstvo pristopilo k reorganizaciji centrov za socialno delo. V zvezi s tem bo Združenje občin Slovenije še natančneje obveščeno in povabljeno na delovne sestanke.

* * *

 


< VLADA SPREJELA PREDLOG NOVELE ZAKONA O VODAH