09.11.2020 Starost: 1 let

NA MDDSZ O POMOČI NA DOMU V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA COVID-19

Ljubljana, 9. 11. 2020 –V petek, 6. 11. 2020, je preko videokonference potekal sestanek s predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, katerega tema je bila socialno varstvena storitev pomoč družini na domu v zaostrenih razmerah epidemije koronavirusa COVID-19. Sestanka sta se udeležili tudi predstavnici ZOS – Nataša Rupnik in Jana Knafelc Strle. S strani predstavnikov občin je bilo poudarjeno, da je storitev pomoči na domu zelo specifična oblika dela, ki v mnogoče ni primerljiva z institucionalnim varstvom.


Pomoč na domu, kot storitev v pristojnosti lokalnega okolja, predstavlja pomembno oporo starejšim in drugim pomoči potrebnim ljudem, ki živijo doma. Tako uporabnice in uporabniki te storitve, kakor tudi socialne oskrbovalke so se zaradi epidemije znašli sredi novih izzivov. Državni sekretar Cveto Uršič, ki je vodil sestanek, se je uvodoma zahvalil izvajalcem storitev, ki jih ljudje vsakodnevno potrebujejo. Povedal je, da je situacija na področju oskrbe na domu dobra, saj je te dni med uporabniki storitev okuženih 12 oseb, med zaposlenimi pa 20. Čeprav so številke relativno majhne, pa je državni sekretar kljub temu pozval k previdnosti in spoštovanju zaščitnih ukrepov. Dodal je še, da povsod poudarjajo, da se izvajalci pomoči na domu v primeru težav povežejo z lokalnimi skupnostmi in civilno zaščito, saj sta pristojna za izvajanja ukrepov s pomočjo institucionalnega varstva ali pomoči na domu. Izpostavil je, da so izkušnje MDDSZ tako z župani in institucionalnim varstvom izredno dobre in verjame, da se izvajalci pomoči na domu lahko vedno povežejo z njimi v primeru težav.

V zvezi z ukrepi, ki so v pripravi za PKP so predstavniki MDDSZ povedali, da ukrepi s področja domače oskrbe uporabnika ostajajo enaki kot k PKP1 in v veljavi od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2021. Predstavniki MDDSZ so poudarili, da je treba poseben poudarek dati tistim, ki delajo z uporabniki, ki so okuženi s koronavirusom in ta dodatek bi se dodal k dodatkom po veljavni kolektivni pogodbi.


Aleš Kenda iz MDDSZ je povedal, da se storitev pomoči na domu trenutno izvaja v 90% tistega kar se je izvajalo pred epidemijo, in sicer po številu uporabnikov. Povedal je, da je kljub relativno majhnemu številu okužb med uporabniki, kritična prav vsaka izmed njih in da je treba biti pozoren prav na vsako zadevo. Pred kratkim je bil dosežen protokol v času epidemije, kjer so natančno navedeni postopki v primeru belih, sivih in rdečih con. Imeli so kar nekaj izobraževanj za uporabo zaščitne opreme. Izpostavil je še nujnost dobrega sodelovanja med izvajalci, občinami in MDDSZ. Izpostavil je vlogo občin, ki so zadolžene za izvajanje storitev javne službe pomoči na domu. Izvajalci, ki so jih občine določile, so njihovi izvajalci oz. kot zaposleni in tako jih je treba tudi obravnavati. Interes občin in izvajalcev mora biti tesno sodelovanje z roko v roki. Ne sme se pozabit, da smo tu zaradi starejših ljudi, ki jim omogočeno da čim dlje ostajajo v domačem okolje.

Nataša Rupnik, predsednica Odbora ZOS za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene dejavnosti, je pozdravila sklic sestanka in tovrsten način sodelovanja, saj je dobra komunikacija ključna pri reševanju morebitnih težav na terenu. Izpostavila je, da zavodi ne uspejo zagotovit vsega in žal to občani občutijo. Storitev skušajo zagotoviti preko prostovoljcev, nevladnih organizacij. Prav tako pa je težava v zagotavljanju zaščitne opreme.

Težave z opremo pa niso nekaj novega, temveč se to vleče že precej let. Oskrbovalke uporabljajo lastne avtomobile, imajo minimalno zaščitno opremo. V času epidemije, pa bi morale imeti zagotovljen prostor, da se po končanem delu stuširajo, preoblečejo, razkužijo avto ipd. in na hitro to zagotoviti je skoraj nemogoče. Občine se poslužujejo različnih načinov, da to zagotovijo – športne dvorane, ki so sedaj prazne, ponekod kontejnerji, prazna stanovanja ipd. Vse to pa so ukrepi, ki se dolgoročno ne bodo mogli izvajat.


S strani predstavnikov občin je bilo izpostavljeno tudi, da prihaja do težav s kadri, saj mnogo oskrbovalk tudi zaradi drugih odsotnosti – bolniške zaradi drugih bolezni, nega otrok, varstva otrok zaradi zaprtja šol in vrtcev, ne more zagotavljati pomoči. Podan je bil predlog omejevanja obsega storitev, in sicer v smeri, da bi se te izvajale v delnem obsegu.

Prav tako je bilo izpostavljeno, da je v okviru pomoči na domu težko oz. nemogoče določit belo, sivo ali rdečo cono, saj mnogi uporabniki ne želijo povedati povedo ali so bili v stiku z okuženo osebo ali pa zaradi bolezni tega ne morejo povedat. Pomembo je, da nihče ne ostane brez pomoči, ki jo potrebuje. Prav tako pa je izredno pomembno, da se zaščiti oskrbovalke.


Poudarjeno je bilo, da je treba najti dolgoročne rešitve in ob kritiki je treba podati tudi predlog rešitve. Treba je najti rešitve, ki bodo enotne za celotno državo in imeti skupne smernice.

Sestanki na temo pomoči na domu bodo s predstavniki MDDZS potekali vsakih 14 dni, po potrebi pa tudi večkrat.

V kolikor ste pri izvajanju pomoči na domu naleteli na težave, nam le-te sporočite in jih bomo posredovali pristojnim.

                                                            * * *


< VLADA RS NA 38. REDNI SEJI SPREJELA OSNUTEK PKP6